English

 
Menu-Neshat
 
آذربايجان سر ايران
 

 
تاريخ ايران زمين

 
 

پنچ‌شنبه ۴ بهمن ۱۳۸۰


عاقبت گفتگوي تمدنها

۱۳۸۰.۱۱.۴

نوشته: بهروز صوراسرافيل


سيدمحمدخاتمي، دو سال پيش براي غازه كشيدن بر رخ كريه جمهوري اسلامي، و با سرقت انديشه گفتگوي فرهنگها كه پيش از انقلاب در ايران مطرح شده و با حمايت شهبانوي ايران به اجرا درآمده بود، ماجراي گفت و گوي تمدنها را پيش كشيد.

اين ترفند از روز نخست نيز پديده اي انفعالي و واكنشي در برابر نظريه رويارويي تمدنها بود كه از سوي استاد مشهور آمريكايي ساميوئل هانتينگتون مطرح و سالها پيش منتشر شده بود.

جمهوري اسلامي، رژيمي كه در بطن ماهيت خود دهن كجي زشتي به تمدن ايراني وبشري است" از زبان رئيس خود طرحي را عرضه كرد كه به خاطر ذات نايافته از هستي بخش خود، طبيعتا نميتوانست هستي بخش شود.

رژيمي كه از گفتگو با ايرانيان ناتوان است و در اوج توحش و فساد، تنها از راه دار زدن و سنگسار و زنداني كردن و شكنجه و آدم ربايي و باج گيري و تروريسم و فحاشي با ملت ما ارتباط دارد، ماهيت پلشت و زهرآگين طرح خود را در پوششي از ابتدايي ترين برداشتها از انسانيت، - صلح - فرهنگ - تفاهم - خرد و انديشه پوشانيده بود.

طراح و منادي اين طرح شيطنت آميز كه زماني متولي تبليغات جنگ ايران وعراق بود ( و گوبلز گونه، خدعه آميزترين و فريبنده ترين اخبار جعلي را در مورد جنگ تحويل مردم ايران و رسانه هاي گروهي جهان داده ود) اين بار منادي صلح و صفا شده بود تا محكوميت سران رژيم را در دادگاه جنايي برلين ( در ماجراي معروف به ميكونوس از نظرها پنهان سازد، و مقدمات بهره برداري كمپاني هاي نفتي آمريكايي و شماري كمپاني بزرگ چند مليتي و اروپايي را كه حاميان (اسپانسر) اصلي او در مطرح شدن و انتخابش به رياست جمهوري بودند، از باقي مانده ثروت و موقعيتهاي سودبخش اقتصادي ايران فراهم سازد.

سيدمحمدخاتمي (كه من جز اين سيد صفت ديگري را براي ابراز ميزان احترام خود به او مناسب نميدانم) در سخنراني خود در سازمان ملل متحد براي معرفي گفت و گوي تمدنها ، كه يكي از فريبكارانه ترين سخنرانيهاي تاريخ آن سازمان، حتي با معيارهاي خود اين سازمان خدعه پذير، بود، گفت: من از ايران سرفراز آمده ام، به نمايندگي از ملتي بزرگ و پرآوازه...اين ملت با تكيه بر گذشته خود، بي آنكه دچار ارتجاع شود به فرداي بهتر ميانديشد...انقلاب اسلامي ملت ايران، به رهبري حضرت امام خميني(قدس سره) انقلاب كلام در برابر زور و سركوب بود...مطمئنا انقلابي كه براندازيش با كلام بوده است، در دوران ساختن و آباد كردن، بهتر وبيشتر ميتواند متكي بر كلام و منطق باشد، و به همين جهت نيز به جاي جنگ تمدنها منادي گفت و گوي ميان تمدنها و فرهنگها است.

وقتي مي گويم اين مرد، فريبكار و خدعه گر است، در اين سخن كمترين مبالغه اي نيست. توجه كنيد: ... نماينده ايران سرفراز...ملت ايران بي آنكه دچار ارتجاع شود.... انقلاب حضرت امام خميني با كلام ( در برابر زور و سركوب!)... دوران سازندگي (يعني امروز!) متكي بر كلام و منطق (يعني سنگسار- شلاق زدن علني - تعذير - آونگ كردن دختر 25 ساله و مردان كم سال از جرثقيل ها در برابر چشمان زن و مرد و كودك و پير و جوان - تجاوز به محكومان به اعدام در زندانها - كشتن زنجيره اي دهها هزار نفر در داخل و چندصد مخالف رژيم در خارج از مرزها - غارت اموال عمومي و ثروتهاي مملكت به وسيله رهبران و سرداران و آقايان و آقازاده ها و روساي قوا و...) و منادي گفتگوي تمدنها (باحمايت از تروريسم در سطح جهاني و پروردن تروريست در لبنان و سوريه و مصر و الجزاير و تونس و مراكش و عربستان سعودي و افغانستان و تايلند وفيليپين و اندونزي و روسيه و عراق و تركيه و فرانسه وسوئيس و آلمان و آمريكا و ايتاليا و...)

به هر تقدير سال 2001، سال گفت و گوي تمدنها گذشت و گفت و گوي تمدن شهيدپرور و شهادت طلبي كه سيدمحمدخاتمي آن را نمايندگي ميكرد با تمدن غرب، بيلاني سنگين برجاي گذاشت: عمليات انتخاري 11 سپتامبر در آمريكا - گسترش خونريزيها در خاورميانه - ذوب سازمان تروريستي القاعده در حكومت اسلامي طالبان در افغانستان - افزايش كشت و كشتار شيعيان و سني ها در پاكستان و ....

در اين ميان شركت سهامي مشترك جمهوري اسلامي وسازمان ملل متحد نيز (به ويژه نماينده ايتاليايي سازمان ملل متحد و دلال آن سازمان در اجراي گفت و گوي تمد نهاي خاتمي نتوانست اين طرح غريب و گورزاد را نجات دهد.

اما رژيم جمهوري اسلامي دست بردار نيست. با آغاز سال 2002 خاتمي و رژيم او اجراي پرده دوم نمايش گفت و گوي تمدنها را آغاز كرده اند. اين پرده دوم ديگر پوشش پرده اول را هم ندارد. مستقيما چهره زشت جمهوري اسلامي را نشان ميدهد و بازيگرانش نيز ديگر نماينده ايتاليايي دبيركل سازمان ملل متحد و ديپلمات هاي اروپايي و روشنفكران وطني نيستند، بلكه متحجرترين و بي آبروترين آخوندهاي وابسته به نظام ولايت فقيه و رسواترين مبلغان سيدعلي خامنه اي هستند. صحنه نمايش نيز نيويورك نيست، بلكه مركز تروريسم خاورميانه، يعني سوريه است.

هفته گذشته، دقيقا شامگاه 19 ژانويه، سميناري زير عنوان چگونه گفت و گوي تمدنها را ادامه دهيم در دمشق پايتخت سوريه و در محل كتابخانه ملي اسد گشايش يافت.

در اين سمينار كه مخارج هنگفت برپايي آن را جمهوري اسلامي پرداخته بود، خيل عظيمي از تندروان عرب و تروريستهاي خاورميانه، از جمله معاون دبيركل حزب الله لبنان، شركت داشتند.

سال گذشته نيز جمهوري اسلامي، به همين ترتيب، سميناري مشابه با نام چگونه وارد سال گفت و گوي تمدنها شويم در سوريه برگزار كرده بود.

خاتمي در پيام خود به اين سمينار، بشاراسد رئيس جمهوري موروثي سوريه را برادر عزيزم خواند و به جاي ترويج گفت وگوي تمدنهاي گوناگون، يكسره به تجليل از اسلام پرداخت كه به گفته وي معجزه جاودانه آن كلام است، و البته ارتباطي با تروريسم ندارد!

خاتمي در ادامه پيام خود به اعراب گردآمده در دمشق گفت: ملتهاي مظلوم نظير فلسطين، تلخ ترين روزگار خود را مي گذرانند و مدعي شد: (اسلام) مكتبي است كه از خطاب ايهاالناس براي گفت و گو استفاده ميكند (وبنابراين) ماهيتي جهاني دارد و ميتواند پشتوانه تحقق صلح و دوستي قرار گيرد. يعني پرت و پلاي ناب!

سپس يك ايراني به نام محمدصادق الحسيني كه رئيس مركز بين المللي گفت و گوي فرهنگهاست در سخناني گفت: گفت و گو راهي براي نجات بشريت از پيامدهاي تمدن غرب است...مسلمانان طرفدار گفت وگو با طرف مقابل هستند و اين غربيها ميباشند كه گفتگو با ديگران را نمي پذيرند زيرا فرهنگ آنان براساس نابودي طرف مقابل پايه ريزي شده است.

و سپس به مصاحبه پر شكوه(!) خاتمي با سي.ان.ان. و نطق عشوه گرانه او در سازمان ملل متحد درست و حسابي تغوط كرد و نتيجه گرفت: ما با استفاده از فرهنگ گفت وگو بر حقوق خودمان اصرار ميورزيم و از راه گفت وگو به غرب كه پديدآورنده صهيونيسم است خواهيم فهماند اسلام دين ذلت و خواري نيست و غده سرطاني صهيونيسم بايد از ميان برود.

مشاهده ميكنيد كه گفت وگوي متوفاي خاتمي در مورد صهيونيسم هم كه همچون گفتگوي هواپيماهاي ربوده شده و برجهاي دوقلوي نيويورك و ساختمان پنتاگون - همچنان - كلام است و البته مختصري گلوله وبمب!

اما قضيه سمينار گفتگوي فرهنگهاي خاتمي، كه همانگونه كه گفتم از جمله مدعوينش حسين حاج خليل معاون سياسي دبيركل حزب الله لبنان بود، به اينجا ختم نشد. مدعو سخنران ديگر محمدعلي تسخيري دبير كل مجمع جهاني تقرب مذاهب اسلامي بود كه در نمايش جلوه اي ديگر از صلح جويي و ادب اسلامي و انساني تمدن خاتمي گفت: طرح گفت و گوي تمدنها خشم دشمنان بشر، رژيم صهيونيستي و استكبار جهان را برانگيخته است زيرا آن را در تضاد با منافع نامشروع خود ميداند.

و افزود: رژيم صهيونيستي هيچگاه تمايلي ندارد كه ملتهاي جهان بويژه مسلمانان به يكديگر نزديك شوند...ما رهبري آمريكا را در مبارزه عليه تروريسم قبول نداريم زيرا اين كشور از سابقه و تاريخ پاك و روشني برخوردار نيست... و نتيجه گرفت: آمريكا همواره از رژيم ديكتاتور صهيونيسم كه جنايات بسيار عليه ملت مظلوم فلسطين انجام ميدهد، حمايت ميكند.

بالاخره فهميديم كه حضرات تصميم گرفته اند چگونه طرح گفت و گوي تمدنها را ادامه دهند، و درك كرديم كه سرنوشت لبخند و مصاحبه تلويزيوني و شكستن ديوار بي اعتمادي و صلح جويي و.... درقاموس سيدمحمدخاتمي اصلاح طلب فقط در ظرف يك سال به كجا كشيده است و آينده اش چه خواهد بود.

به راستي براي اعلام سال بين المللي گفت و گوي تمدنها به آقاي كوفي عنان و نماينده اش در امر اين گفت و گو، و متوليان جامعه اروپا كه در هر فرصتي آبي به آسياب رژيم تروريست پرور و گفتگوچي جمهوري اسلامي ريختند، بايد تبريك گفت. البته حاميان ايراني و روشنفكر سيدخاتمي و اصحاب مژدگاني كه گربه عابدشد نيز كه به فضل حق نه تنها در تهران و مشهد و اردبيل، بلكه در پاريس و لوس آنجلس و لندن و مونيخ پراكنده هستند وبه شغل شريف تبليغات براي رئيس جمهوري محبوب و اصلاحاتش ادامه ميدهند نيز بد نيست اگر كلاهشان را كج بگذارند!

پس از انقلاب، در اوج آدم كشي هاي خميني و يارانش، يك هموطن ارمني گفته بود: خدا را شكر كه امامتان آمد، اگر شمرتان آمده بود چه ميكرد؟

حالا حكايت گفت و گوي تمدنها است. خدا را شكر كه اين حرفها كه در سوريه با پول ملت ايران زده شد گفت وگو و نشان تمدن است، اگر زد وخورد توحش ها علم شده بود، چه مي گفتند!

www.iranvajahan.net

 
 


اين تار نما را به ياد پدرم، تيمسار سرلشکر علی نشاط، و ساير قهرمانان نيروهای مسلح شاهنشاهی ايران و جانباختگان راه آزادی پيش کش نمودم
This site is dedicated to my father General Ali Neshat commander of Imperial Iranian Guards, and to all of the other unsung heroes of the Imperial Iranian Armed Forces who fell in the name of Iran.


ا
اين تارنما هديه ای است به جانباختگان نيرو های مسلح

صدای شما وقتی شنيده می شود که بلند و رسا باشد  
پارسی

 
Menu-Neshat
 
 
 

 

پاسخ به تاريخ

 

 

 

تصاوير زيبای ايران


 


 
اگر شما از فاير فاکس (موزيلا) استفاده می کنيد برای ديدن ابزار شنودی به آخرين ورژن آن احتياج داريد اينجا کليک کنيد
Mozilla
If you are Mozilla (FireFox) browser to use MS Media Player please download the latest version here

 
Copyright 2003-2007, All rights reserved. | بالای صفحه | Design: DireCconnect,  Powered By: DireCconnect