English

 
Menu-Neshat
 
آذربايجان سر ايران
 

 
تاريخ ايران زمين

 

 

سپاه قدس به زنان وابسته به نيروی بدر در ايران آموزش نظامی ميدهد

در سال 1385 هزاران نفر از نيروهاي جديدالورود به سازمان 9 بدر براي آموزشهاي سياسي, عقيدتي و نظامي به جمهوری اسلامی ايران اعزام شدند كه نيروي قدس سپاه مسئوليت آموزشي آنها را بعهده دارد. يكي از مهمترين شاخص هاي نيروي قدس براي استخدام نيروهاي جديد براي سازمان بدر, شيعه و ايراني الاصل بودن است يعني پدر يا پدر بزرگ آنها بايد ايراني باشند. در آموزشها نيز روی اينكه ايران و عراق يك ملت است تأكيد ميكنند.

سپاه قدس در سال 1385 يك سری دوره های آموزشی برای زنان عراقی وابسته به مجلس اعلاء و سپاه 9 بدر درجمهوری اسلامی ايران ترتيب داد كه زنان وابسته به نيروی بدر بطور مستمر در ايران آموزش داشته باشند و در دوره هاي مختلف برای آموزش به جمهوری اسلامی ايران ميروند. سن زنانی كه به ايران برای آموزش رفته اند عموما بين 30 تا 40 سال بوده است.

در شهر كاظمين يك حوزه علميه برای زنان بنام دارالبتول درست كرده اند كه مسئولين آن از زنانی تشکيل شده است كه در جمهوری اسلامی ايران آموزش ديده اند. از طرف جمهوری اسلامی ملايان پول خوبي در اختيار زنان مسئول دارالبتول قرار داده ميشود. رئيس دارالبتول فردی بنام ابوحسين عامری است.

يكي از فعاليت های دارالبتول شناسائي و انتخاب زنان عراقي براي آموزش در جمهوری اسلامی ايران است. دارالبتول در رابطه با سپاه قدس نحوه اعزام اين زنان به ايران بطوريكه رفتن آنها برای آموزش به ايران كاملا مخفي بماند را انجام ميدهد.

يكي از معيارهای انتخاب زنان برای آموزش درجمهوری اسلامی ايران و بويژه برای گماشتن آن بعنوان مسئول زنان در عراق, زنانی هستند كه ريشه ايرانی دارند يعني پدر يا پدر بزرگ آنها ايراني بوده اند. زنان شيعه ای كه ايراني الاصل بودن يكي از اصلی ترين معيارهای زنان عراقی براي آموزش درجمهوری اسلامی ايران است.

زنان در ايران دوره هاي آموزشي را در شهرهای قم, تهران, مشهد و كرمانشاه ميگذرانند.

زنان بعداز بازگشت از ايران به دواير مختلف دولتی و كشوری معرفي ميشوند و براساس گزارشی كه نيروی قدس در باره آنها داده شده آنها را به كار می گمارند.

 
 


اين تار نما را به ياد پدرم، تيمسار سرلشکر علی نشاط، و ساير قهرمانان نيروهای مسلح شاهنشاهی ايران و جانباختگان راه آزادی پيش کش نمودم
This site is dedicated to my father General Ali Neshat commander of Imperial Iranian Guards, and to all of the other unsung heroes of the Imperial Iranian Armed Forces who fell in the name of Iran.


ا
اين تارنما هديه ای است به جانباختگان نيرو های مسلح 

صدای شما وقتی شنيده می شود که بلند و رسا باشد  
پارسی

 
Menu-Neshat
 
 
 

 

پاسخ به تاريخ

 

 

 

تصاوير زيبای ايران


 


 
اگر شما از فاير فاکس (موزيلا) استفاده می کنيد برای ديدن ابزار شنودی به آخرين ورژن آن احتياج داريد اينجا کليک کنيد
Mozilla
If you are Mozilla (FireFox) browser to use MS Media Player please download the latest version here

 
Copyright © 2003-2007, All rights reserved. | بالای صفحه | Design: DireCconnect,  Powered By: DireCconnect