جبهه متحد ارتش و ملت ايران 

English

 
Menu-Neshat
 
آذربايجان سر ايران
 

 
تاريخ ايران زمين

 
For Donation click here 

Declaration of establishment اعلام موجوديت
Bayaniyeh No.1 بيانيه شماره يک
Bayaniyeh No.2 - Communique No 2
Bayaniyeh Jan 27, 2009 - 22 Bahman
Bayaniyeh 21 Farvardin 2549 (2010) - Col Aria and Ms. Neshat
 
Contact Us


Mrs. Shirin Neshat's Special Projects Click here

اين تار نما را به ياد پدرم، تيمسار سرلشکر علی نشاط، و ساير قهرمانان نيروهای مسلح شاهنشاهی ايران و جانباختگان راه آزادی پيش کش نمودم
This site is dedicated to my father General Ali Neshat commander of Imperial Iranian Guards, and to all of the other unsung heroes of the Imperial Iranian Armed Forces who fell in the name of Iran.

اين تارنما هديه ای است به جانباختگان نيرو های مسلح

صدای شما وقتی شنيده می شود که بلند و رسا باشد  
پارسی

 
Menu-Neshat
 
 
 

 

پاسخ به تاريخ

 

 

برای ياری مالی اينجا کليک کنيد

 

تصاوير زيبای ايران


 


 
اگر شما از فاير فاکس (موزيلا) استفاده می کنيد برای ديدن ابزار شنودی به آخرين ورژن آن احتياج داريد اينجا کليک کنيد
Mozilla
If you are Mozilla (FireFox) browser to use MS Media Player please download the latest version here

Copyright 2003-2007, All rights reserved. | بالای صفحه | Design: DireCconnect,  Powered By: DireCconnect