English

 
Menu-Neshat
 
آذربايجان سر ايران
 

 
تاريخ ايران زمين

 

 

ÚCpëC ÖDÜF

êßÏèJ  íçD¡ÜçDz ÚCoÞk êoDØz jëoDN

oßJlëÞDV ÖCpèz : ¢zßÆ éF

ÖÞk ¢iF

êpìÊ æoDÜÆ DN íçDzkDJ qC

( 1925 pG×Dvk 12) 1304 omA 24

qDºA Þ íÏØëCoßz xÏW× ok êßÏèJ æDzD¨o lÜÊßv

êßÏèJ ÚD×kÞk íçDzkDJ íØvo

( 1925 pG×Dvk 19) 1304 æD×omA 28

( ÈÏØÎC DÆm) íºÞp¾ íϵ lØe× êpëqÞ PwiÛ

( 1926 éëßÛCs 28) 1304 ÝØèF 8

ÚßëDØç Mp©dÓCÞ ÖDÜF ÚCpëC êlè·ìÎÞ ÚD×p¾

êßÏèJ D¨olØe×

(1926 éëoß¾ 10) 1304 ÝØèF 21

PvC ÚD×ßN 24, 767, 600 ÚCpëC êoDV ÍDv éVkßF

( 1926 éëoß¾ 24) 1304 lÜ¿vC 5

í×D²Û êDØìJCßç lÛÞp¾ Èë DF íÛCpëC ÚDGÏh ÝìÎÞC

lz ÚCpèN koCÞ xëoDJ qC ÚCpëC

( 1926 éëoß¾ 25 ) 1304 lÜ¿vC 6

lìvo p¿Û 301 éF ÚCpëC íÎDµ uoCl× ÚDëßW¡ÛCk oDØz

( 1926 éëoß¾ 26) 1304 lÜ¿vC 7

lz lìÎßN ÖDh P¿Û éÇ¡F 35 , 038, 000 - 1925 ÍDv ok

kßF ÚA l×Aok íwìÏËÛC æpìÎ 1, 100, 000 éÆ

( 1926 ÐëoÞA 22) 1305 P¡èGëkoC 1

éìñD¨o éZDëok éF éì×ÞoC éZDëok ÖDÛ pì»N

( 1926 ÐëoÞA 25) 1305 P¡èGëkoC 4

ÚDOwÏÊ gDÆ ok êßÏèJ æDzD¨o êoCnËVDN

( 1926 ÐëoÞA 27) 1305 P¡èGëkoC 6

æDzD¨o ¯vßN ÚCpëC ÙìwìF ½CpËÏN ÝìOwiÛ UDOO¾C

( 1926 é× 7) 1305 P¡èGëkoC 16

rëpGN Þ D¿ÏV ÚDì× ÝçA ¯h ¢ëD¡Ê

( 1926 ÚßV 6 ) 1305 kCkph 15

í¾ßOw× Ýwd êpëqÞ PwiÛ

( 1926 êÓßV 11) 1305 pìN 19

íÏØëCoßz xÏW× æoÞk ÝìØ¡z ¢ëD¡Ê

( 1926 PvßÊA 8) 1305 kCkp× 16

ÚColÛqD× - ÚCpèN évßz æCo ¢ëD¡Ê

( 1926 pGOÆC 28) 1305 ÚDFA 5

é¿ì±Þ ÖD²Û P×lhÚßÛDÂ êCpVC êCpF æDzD¨o ÚD×p¾

( 1926 pG×CßÛ 4) 1305 ÚDFA 12

êßÏèJ D¨o kßØe× oßKçDz lÎßN

( 1927 éëoß¾ 4) 1305 ÝØèF 14

lz lìÎßN ÖDh P¿Û éÇ¡F 35 , 842 , 000 éOznÊ ÍDv ok

kßF íwìÏËÛC æpìÎ 1 , 400, 000 ÚA l×Aok Þ

( 1927 uoD× 11 ) 1305 lÜ¿vC 15

PvC ÚD×ßN 24 , 767, 600êoDV ÍDv ok oß¡Æ éVkßF

( 1927 ÐëoÞA 26 ) 1306 P¡èGëkoC 5

Þ æDzD¨o ¯vßN ÚCpëC ÝëßÛ êpOwÊkCk ¢ëD¡Ê

( íÎßwÜÆ MÞD©Â ) ÚßìvÓßOìJDÆ ß»Î

( 1927 ÚßV 1 ) 1306 kCkph 10

PëClç éÜ®ÏwÎCpGi× êpëqÞ PwiÛ

( 1927 pG×DOKv 8) 1306 oßëpèz 16

oß¡Æ uoCl× ok êoDGVC yoqÞ ÚßÛD HëߥN

( 1927 pGOÆC 16) 1306 pè× 23

ÚCpëC êpvCpv ÝçA æCo ÚDØOhDv qDºA

( 1928 uoD× 4) 1306 lÜ¿vC 13

PvC ÚD×ßN 25 , 802 , 600 êoDV ÍDv ok oß¡Æ éVkßF

( 1928 uoD× 14) 1306 lÜ¿vC 23

lÛkCk ÐëßeN ÚCpëC PÎÞk éF Co EßÜV ÅpØÊ DèwìÏËÛC

( 1928 ÚßV 11 ) 1307 kCkph 20

ok ÚDOwÛD»¾C æDzkDJ ÚDh éÎC ÚD×C Þ æDzD¨o oClëk

kDFAl·v gDÆ

( 1928 pG×DOKv 11 ) 1307 oßëpèz 20

æDzD¨o ¯vßN ÚCpëC íÏ× ÈÛDF ¢ëD¡Ê

( 1928 pGOÆC 15 ) 1307 pè× 23

DJÞoC éF Ðì¥eN êCpF íÛCpëC ÚDëßW¡ÛCk æÞpÊ ÝìOwiÛ ÖCrµC

( 1928 pGOÆC 29 ) 1307 ÚDFA 7

kDFA Öph - ÚCpèN æCo ¢ëD¡Ê

( 1928 pGOÆC 30 ) 1307 ÚDFA 8

êßÏèJ éجD¾ PhlçDz lÎßN

( 1929 éëoß¾ 7 ) 1307 ÝØèF 18

ÚCpëC ok êoCk ækpF ß»Î

( 1929 uoD× 17 ) 1307 lÜ¿vC 26

lzDGì× ÚD×ßN 34 , 945 , 300 oß¡Æ ÐÆ éVkßF

( 1929 uoD× 19 ) 1307 lÜ¿vC 28

Þ ÚßìÏì× 1 Þ lz lìÎßN ÖDh P¿Û éÇ¡F 43 , 461, 000 éOznÊ ÍDv ok

kßF ÚA l×Aok íwìÏËÛC æpìÎ oCrç l¥ÛDJ

( 1929 pG×CßÛ 24 ) 1308 omA 3

UpÆ ok êqoÞD¡Æ íÎDµ évol× ¢ëD¡Ê

( 1930 éëßÛCs 5) 1308 êk 15

æDzD¨o ¯vßN EßÜV ÝçA æCo cDOO¾C

( 1930 éëoß¾ 4 ) 1308 ÝØèF 15

1 ÚA l×Aok Þ éÇ¡F 42, 145, 000 P¿Û lìÎßN 1929 ÍDv ok

PvC ækßF æpìÎ oCrç l¤ oDèZ Þ ÚßìÏì×

( 1930 éëoß¾ 27 ) 1308 lÜ¿vC 8

xëoDJ ok éìÏÆ ÖoÞ §p× éF oDVD æDzlØdC PznÊok

( 1930 uoD× 19 ) 1308 lÜ¿vC 28

PvC ÚD×ßN 35 , 337, 500 ÚCpëC éVkßF

( 1930 uoD× 21 ) 1309 ÝëkoÞp¾ 1

oDØz Þ ldCÞ 53 éF ÚCpëC êDèÛDOvoDØìF kCl·N

lìvo ÝN 160 éF oß¡Æ ÚCoDOvpJ

( 1930 é× 12 ) 1309 P¡èGëkoC 22

ÚkpKv Þ xìÏËÛC qC uDÜÇvC IDZ qDìO×C lëph qDF

ÚCpëC íÏ× ÈÛDF éF uDÜÇvC IDZoD¥eÛC

( 1930 pGOÆC 28 ) 1309 ÚDFA 6

êoDv - ÚCpèN ÝçA æCo cDOO¾C

( 1930 pG×Dvk 1 ) 1309 omA 10

ÚD×pÆ - ÚCpèN évßz æCo ¢ëD¡Ê

( 1930 pG×Dvk 28 ) 1309 êk 7

DJÞoC éF ßW¡ÛCk ÚCpOhk æÞpÊ ÝìÎÞC ÖCrµC

( 1931 éëoß¾ 21 ) 1309 lÜ¿vC 2

Þ éÇ¡F 45 , 833, 000 éOznÊ ÍDv ok ÖDh P¿Û lìÎßN

PvC ækßF æpìÎ oCrç 300 Þ ÚßìÏì× 1 ÚA l×Aok

( 1931 uoD× 21 ) 1309 lÜ¿vC 27

lzDGì× ÚD×ßN 37, 329,900 ælÜëA ÍDv ok oß¡Æ éVkßF

( 1931 é× 1 ) 1310 P¡èGëkoC 10

17 Þ -ÞDÛ 9 - íËÜV íO¡Æ 4 DF ÚCpëC íñDëok êÞpìÛ

kpÆ qDºA uoD¾ XìÏh ok Co kßh é¿ì±Þ ÖDWÛCíVpÆ

( 1931 é× 2) 1310 P¡èGëkoC 11

æDzD¨o ¯vßN ÍDØz ok kÞo lì¿v ÐJ cDOO¾C

( 1931 PvßÊA 15 ) 1310 kCkp× 23

ÁÔ¬ Þ UCÞkqC ÚßÛD HëߥN

( 1931 pG×DOKv 5 ) 1310 oßëpèz 13

Ðì¥eN é×CkC êCpF DJÞoC éF lè·ìÎÞ p¿v

(1931 pG×DOKv 24 ) 1310 pè×1

íñCßç êÞpìÛ íܾ æDËzqß×A xìvDN

( 1931 pG×CßÛ 20) 1310 ÚDFA 28

(ÐFDF) éF ( yÞp¾oDF ) pèz ÖDÛ pì»N

( 1932 éëßÛCs 29 ) 1310 ÝØèF 8

ÅrëpèÆ lÜ éÛDhoDÆ cDOO¾C

( 1932 éëßÛCs 30 ) 1310 ÝØèF 9

oCrç 307 ÚA l×Aok Þ éÇ¡F 44 , 376, 000 ÖDh P¿Û lìÎßN 1931 ÍDv ok

PvC ækßF æpìÎ

( 1932 éëoß¾ 15 ) 1310 ÝØèF 25

íçDz íÊlܾDF Þ íÊlÜwëo éÛDhoDÆ ¢ëD¡Ê

( 1932 uoD× 15 ) 1310 lÜ¿vC 24

lìvo p¿Û 561 éF oß¡Æ íÎDµ uoCl× ÚDëßW¡ÛCk kCl·N

( 1932 uoD× 21 ) 1311 ÝëkoÞp¾ 1

ÍDëo éF ÚD×ßN qC ÚCpëC ÍßJ ldCÞ pì»N

( 1932 uoD× 21 ) 1311 ÝëkoÞp¾ 1

kp× ÝN 694 ÚßìÏì× 5 éÆ PvCp¿Û oCrç 185 Þ ÚßìÏì× 11 ÚCpëC Pì·ØV

lÜOwç Úq ÝN oCrç 491 ÚßìÏì× 5 Þ

( 1932 ÐëoÞA 19 ) 1311 ÝëkoÞp¾ 30

éKv íñÞoCk éwvß× ¢ëD¡Ê

( 1932 ÐëoÞA 23) 1311 P¡èGëkoC 3

ÚCpëC qC ÁCpµ æDzkDJ ÍÞC Ð¥ì¾ ÈÏ× oClëk

( 1932 é× 1 ) 1311 P¡èGëkoC 13

êlÜç ½ßwÏì¾ Þ pµDz (oßÊDN MDÛColÜìFCo) DF êßÏèJ æDzD¨o oClëk

( 1932 PvßÊA 28 ) 1311 oßëpèz 6

( ÈÎDØØÎC í¾ßOw×) í¾ßOw× Ýwd PznÊok

( 1932 pG×DOKv 23 ) 1311 pè× 1

ÚCpëC íÛDGÏh évol× oDÆ qDºA

( 1932 ) 1311

êßÏèJD¨o lìØd oßJDz lÎßN

( 1932 pGOÆC 25 ) 1311 ÚDFA 3

êÞpìÛ êCpF DìÎDOëC qC ælz êoClëph, íËÜV íO¡Æ lÛÞp¾ 9 kÞoÞ

pèzßF olÜF éF , ÚCpëC íñDëok

( 1932 pG×CßÛ 27 ) 1311 omA 6

æDzD¨o ÚD×p¾ éF ívoCk P¿Û é×DÛoDìO×C ß»Î

( 1932 pG×CßÛ 29) 1311 omA 8

UpÆ lÜ éÛDhoDÆ ¢ëD¡Ê

( 1932 pG×Dvk 16 ) 1311 omA 25

kCkoCp éGÛDV Èë ߻Πp¬DiF ÐÏ× é·×DV éF ÚCpëC qC xìÏËÛC PëDÇz

ÚCpëC ¯vßN ívoCk

( 1933 éëßÛCs 25 ) 1311 ÝØèF 5

500 ÚßìÏì× 1 ÚA l×Aok Þ éÇ¡F 49 , 471 , 000 P¿Û lìÎßN 1932 ÍDv ok

PvC ækßF æpìÎ oCrç

( 1933 ÐëoÞA 22 ) 1312 P¡èGëkoC 2

ÍDëo 506 , 904, 000 UoDi× - ÍDëo 506, 912, 000 l×Aok : oß¡ÆéVkßF

( 1933 é× 28) 1312 kCkph 7

xìÏËÛC Þ ÚCpëC P¿Û PÆpz Þ ÚCpëC ÝìF P¿Û lëlV kCkoCp HëߥN

íÏØëCoßz xÏW× ¯vßN

( 1933 êÓßV 5) 1312 pìN 14

ÝçA æCo oßGµ êCpF ÚÞoDÆ ÐJ cDOO¾C

( 1933 êÓßV 16 ) 1312 pìN 25

ÚCpëC íO·Ü¤ Þ êqoÞD¡Æ ÈÛDF ¢ëD¡Ê

( 1933 PvßÊA 26 ) 1312 oßëpèz 4

ÚCpèN ok , PÎÞk æqCÞok éÏe× ok ¢NoC ÚDOvoDØìF cDOO¾C

( 1933 pG×DOKv 17 ) 1312 oßëpèz 26

íºÞp¾ íϵ lØe× êpëqÞ PwiÛ

( 1933 pG×Dvk 1 ) 1312 omA 10

ußÎDZ - ÚCpèN ækDV ¢ëD¡Ê

( 1933 pG×Dvk 22) 1312 êk 1

íñCßç íÛDFlëk évol× xìvDN

( 1933 pG×Dvk 30 ) 1312 êk 9

êo pèz - ÚCpèN ækDV ok ÚCpëC êqDv ÚDØìv éÛDhoDÆ ÝìÎÞC ¢ëD¡Ê

( 1934 éëoß¾ 9 ) 1312 ÝØèF 20

1 ÚA l×Aok Þ éÇ¡F 54 , 392, 000 éOznÊ ÍDv ok ÖDh P¿Û lìÎßN

PvC ækßF æpìÎ oCrç l¥O¡ç Þ ÚßìÏì×

( 1934 uoD× 3 ) 1312 lÜ¿vC 12

ÚCpèN EßÜV ok kDzpçßÊ ÚDOvoDØìF ¢ëD¡Ê

( 1934 uoD× 3) 1312 lÜ¿vC 12

lì¡ØV PiN êDÜF êCpF ÉorF yßëoCk ÚD×p¾ éO¡GÛ ÌÜv À¡Æ

( 1934 uoD× 4 ) 1312 lÜ¿vC 13

ÍDëo 621, 308, 000 UoDi×- ÍDëo 621 , 413, 000 l×Aok :oß¡Æ éVkßF

( 1934 ÐëoÞA 14 ) 1313 ÝëkoÞp¾2 5

Pzo í¾DF íÛßÊ éÛDhoDÆ ¢ëD¡Ê

( 1934 ÚßV 17) 1313 kCkph 27

ÍDØÆ í¿®¥× éìÆpN oßèØV xìño Þ êßÏèJ æDzD¨o oClëk

CoDÇÛA ok ( ÅoßNDNA)

( 1934 êÓßV 27 ) 1313 kCkp× 5

éKv ÚDFDìh ok ÚCpèN lëlV éÛDiOwJ ÚDØOhDv ¢ëD¡Ê

( 1934 PvßÊA 11 ) 1313 kCkp× 20

( uoDJ ) ÚCpëC íØvo êoCrÊpGh cDOO¾C

( 1934 pGOÆC 4 ) 1313 pè× 12

ÚCpèN ok ívÞkp¾ æoCrç íÛDèV æpËÜÆ ¢ëD¡Ê

( 1934 pGOÆC 12 ) 1313 pè× 20

u߬ ok ívÞkp¾ æDË×CoA cDOO¾C

( 1934 pGOÆC 21) 1313 pè× 29

íçDz lÜ éÛDhoDÆ ¢ëD¡Ê

( 1934 pG×CßÛ 11 ) 1313 ÚDFA 20

Ý¬Þ êDçÓDÆ æDË¡ëDØÛ cDOO¾C

( 1934 pG×Dvk 25 ) 1313 êk 4

( ÚCpëC ) éF (DìzpJ Þ upJ) qC oß¡Æ íØvo ÖDÛ pì»N

( 1935 uoD× 6 ) 1313 lÜ¿vC 15

ÍDëo 750 , 828 , 000 UoDi× - ÍDëo 751 , 123 , 000 l×Aok:oß¡Æ éVkßF

( 1935 uoD× 9 ) 1313 lÜ¿vC 18

Þ ÚßìÏì× 2 ÚA l×Aok Þ éÇ¡F 57 , 851 , 000 ÖDh P¿Û lìÎßN 1934 ok

PvC ækßF æpìÎ oCrç 200

( 1935 uoD× 15 ) 1313 lÜ¿vC 24

ÚCpèN æDË¡ÛCk cDOO¾C

( 1935 uoD× 16 ) 1313 lÜ¿vC 25

êo pèz ok êkDFAqÞpì¾ ÚDOvoDØìF cDOO¾C

( 1935 é× 20) 1314 P¡èGëkoC 29

kpÆ qDºA Co ( Cliçk é×DÛ P»Î) yoDËÛ Cliçk pGÆC íϵ

( 1935 êÓßV 9 ) 1314 pìN 25

lè¡× ok ÍßÏèF jìz éÜO¾ EßÆpv

( 1935 êÓßV 17 ) 1314 pìN 25

ÚCpëC êqoÞD¡Æ ÈÛDF xìvDN

( 1935 pG×DOKv 24 ) 1314 pè× 1

ÌÜV æDË¡ÛCk ¢ëD¡Ê

( 1935 pGOÆC 15 ) 1314 pè× 22

ÚCpëC ÚCßÛDF ÚßÛDÆ xìvDN

( 1935 pGOÆC 15 ) 1314 pè× 22

æD¡ÛD×pÆ - Epº kDFA æDz ok lÜÂ éÛDhoDÆ xìvDN

( 1935 pGOÆC 22) 1314 pè× 29

uoD¾ ÚDOvC ok PzkÞp× lÜÂ éÛDhoDÆ cDOO¾C

( 1935 pG×Dvk 3 ) 1314omA 11

ÙV kßØe× êpëqÞ PwiÛ

( 1935 pG×Dvk 21) 1314 omA 29

ok PÆpz ÖpV éF lè¡× ok ul ÚDOvA PìÎßN êlvC íÎÞ lØe× ÖClµC

ÍßÏèF jìz éÜO¾

( 1936 éëßÛCs 8 ) 1314 êk 17

íÛCpëC ÚCßÛDF êkCqA qDºApv Þ ÚDÛq EDWd Þ okDZ ÝOhClÛCpF

( 1936 uoD× 6 ) 1314 lÜ¿vC 15

Þ ÚßìÏì× 2 ÚA l×Aok Þ éÇ¡F 57 , 273, 000 éOznÊ ÍDv ok P¿Û lìÎßN

PvC ækßF æpìÎ oCrç 200

( 1936 uoD× 10 ) 1314 lÜ¿vC 19

ÍDëo 1 , 458 , 008 , 000 UoDi× Þ ÍDëo 1 , 458 , 017 , 000 l×Aok:oß¡Æ éVkßF

( 1936 uoD× 21 ) 1315 ÝëkoÞp¾ 1

ÚCpëC íçD¡ÜçDz íñCßç êÞpìÛ íܾ ælÇ¡ÛCk xìvDN

( 1936 ÐëoÞA 24 ) 1315 P¡èGëkoC 4

æßÆ qÞpì¾ - ÚCpèN ÝçA æCo ¯h ¢ëD¡Ê

( 1936 é× 4 ) 1315 P¡èGëkoC 14

ÚCpëC ÍDØz ÝçA æCo ¢ëD¡Ê

( 1936 é× 11 ) 1315 P¡èGëkoC 21

ÚCpèN éF xëßv qC lè·ìÎÞ P¡ÊqDF

( 1936 ÚßV 21 ) 1315 kCkph 31

ÚÓDwÊorF ÚkpÆ kCßv DF êCpF pFDÆC êDèvÔÆ xìvDN

( 1936 êÓßV 19 ) 1315 kCkp× 9

( ÚCpëC ÚDOwËÜçp¾ ) PìÎD·¾ qDºA

( 1936 pGOÆC 3 ) 1315 pè× 11

êpw¾C ælÇ¡ÛCk éF lè·ìÎÞ kÞoÞ

( 1937 éëoß¾ 9 ) 1315 ÝØèF 20

Þ ÚßìÏì× 2 ÚA l×Aok Þ 62 , 718, 000 éOznÊ ÍDv ok ÖDh P¿Û lìÎßN

PvC ækßF æpìÎ oCrç 900

( 1937 éëoß¾ 19 ) 1315 ÝØèF 30

ÍDØz - ÚCpèN ÝçA æCo cDOO¾C

( 1937 uoD× 14 ) 1315 lÜ¿vC 23

ÍDëo 1, 588, 027, 000 UoDi× Þ ÍDëo 1, 590 , 003, 000l×Aok:oß¡Æ éVkßF

( 1937 uoD× 17 ) 1315 lÜ¿vC 26

ÚDOvqßh ok oÞÞDz éÛDhkÞo pF ÚCpëC lv ÝìÎÞC cDOO¾C

( 1937 é× 15 ) 1316 P¡èGëkoC 25

íñDÜzÞo Þ éKN ÚDzÞk ok íOÎÞk ÁpF éÛDhoDÆ ÝìÎÞC cDOO¾C

ÁpF éÏìvßF ÚCpèN pèz

( 1937 é× 11) 1316 P¡èGëkoC 21

íÛCpëC êDèOwìÛßØÆqC ( p¿Û 53) êpìËOvk

(1937 ÚßV 5 ) 1316 kCkph 15

íØvo kDÜvC pND¾k ÚßÛD HëߥN

( 1937 ÚßV 17 ) 1316 kCkph 27

íÎDµ êCpw¡ÛCk ok êl·v ÚDOwÏÊ ÀìÎDN ÍDv Ýì×l¥O¿ç Ý¡V

ÚCpèN

( 1937 êÓßV 8 ) 1316 pìN 17

ÁCpµ Þ éìÆpN - ÚDOwÛD»¾C - ÚCpëC ÚDì× (kDFAl·v ) ÚDØìJ

( 1937 PvßÊA 7 ) 1316 kCkp× 16

ußÎDZ í¾DF pëpd éÛDhoDÆ cDOO¾C

( 1937 PvßÊA 15 ) 1316 kCkp× 24

êßëo ÚCoDØìF ækD¿OvC êCpF kDFA æDz æDË¡ëDvA ¢ëD¡Ê

( 1937 pG×DOKv 11 ) 1316 oßëpèz 25

ÚCpèN ok oDÆkßh Ý¿ÏN ÚkDO¾C oDÆ éF

( 1937 pG×DOKv 27 ) 1316 pè× 5

ÚCpèN ok ÚCpëC MDìÛDhk éÛDhoDÆ cDOO¾C

( 1937 pG×CßÛ 12 ) 1316 ÚDFA 21

íÛDØÎA PÆpz DF UpÆ ÝçA EÞm éÛDhoDÆ xìvDN é×DÛ PþCß× D©×C

IÞpÆ ÉD×k

( 1938 éëßÛCs 21 ) 1316 ÝØèF 1

Þ ÚßìÏì× 3 ÚA l×Aok Þ éÇ¡F 77 , 804, 000 1937 ÍDvok P¿Û lìÎßN

PvC ækßF æpìÎ oCrç 400

( 1938 uoD× 6 ) 1316 lÜ¿vC 15

ÍDëo 1, 727, 519, 000 UoDi×- ÍDëo 1,529, 393, 000 l×Aok:oß¡Æ éVkßF

( 1938 é× 17 ) 1317 P¡èGëkoC 27

ußÎDZ - ÚCpèN æCo ok ÚCÞlÜÆ ÐÛßN ¢ëD¡Ê

( 1938 êÓßV 23 ) 1317 kCkp× 1

qDGèz êqDv DØìJCßç éÛDhoDÆ qC êßÏèJ æDzD¨o lëkqDF

( 1938 PvßÊA 26 ) 1317 oßëpèz 4

ÚCpëC êpvCpv ÝçA æCo ¢ëD¡Ê

( 1938 pG×DOKv 22 ) 1317 oßëpèz 31

lÛDvo ÚDëDJ éF Co êpw¾C ælÇ¡ÛCk æoÞk lè·ìÎÞ

( 1938 pG×DOKv 25 ) 1317 pè× 3

ÚCpOhk ÚDOvpÜç cDOO¾C

( 1938 pGOÆC 14) 1317 pè× 22

ÚCpèN ok ( êßÏèJ cp¾ ßÛDGèz)DGëk cp¾ lÎßN

( 1938 pGOÆC 26 ) 1317 ÚDFA 4

ízqoÞ Ý¡V ÙvCp× oDF ÝìÎÞC êCpF lè·ìÎÞ lÎßN qÞpÎDv PGvDÜØF

lz oCrÊpF ÚDFA ÖoDèZ

( 1938 pG×CßÛ 8) 1317 ÚDFA 20

ÚCpëC ok íÏ× êCrµ æD× Èë Þ ÅoßNDNA PznÊok

( 1939 uoD× 5 ) 1317 lÜ¿vC 14

ÍDëo 2, 613, 482, 000 UoDi×- ÍDëo 1, 930, 097, 000l×Aok:oß¡Æ éVkßF

( 1939 uoD× 15) 1317 lÜ¿vC 24

ÈÏ× )p¥× lìþ æDzkDJ pOhk éëqß¾ PhlçDz Þ ÚCpëClè·ìÎÞ UCÞkqC

p¥× ok ÝëlFDµ gDÆ ok (ÁÞoD¾ ÈÏ×) p¥× æDzkDJ pçCßh Þ( kCß¾

( 1939 é× 9 ) 1318 P¡èGëkoC 18

íÏ× qClÛC xJ ÁÞlܤ xìvDN ÚßÛD HëߥN

( 1939 ÚßV 1 ) 1318 kCkph 14

êoß¡Æ íñDØìJCßç ÚD×qDv ÝìOwiÛ ÐìÇ¡N

( 1939 PvßÊA 17 ) 1318 kCkp× 25

íçD¡ÜçDz íñDØìJCßç æDËzDF xìvDN

( 1939 pG×DOKv 1 ) 1318 oßëpèz 9

ÚDOwèÎ - ÌërOÛCk olÜF éF ÚDØÎA éÏØd DF ÖÞk íÛDèV ÌÜV qDºA

( 1939 pG×DOKv 4 ) 1318 oßëpèz 12

ÖÞk íÏÏØÎC ÝìF ÌÜV ok ÚCpëC í¾p®ìF ÖÔµC

( 1939 pG×DOKv 29 ) 1318 oßëpèz 21

pFDÆC êDèvÔÆ ok ( ÍDv 55 DN 18 ÝìF) p¿ÛoCrç 37 qC ¢ìF PÆpz

( 1939 pGOÆC 26 ) 1318 ÚDFA 3

êpO¾k ÝìO× lØdC êpëqÞ PwiÛ

( 1940 éëoß¾ 28 ) 1318 lÜ¿vC 8

Þ ÚßìÏì× 4 l×Aok Þ éÇ¡F 78 , 151 , 000 ÚCpëC P¿Û lìÎßN 1939ÍDv ok

PvC ækßF æpìÎ oCrç 300

( 1940 uoD× 6 ) 1318 lÜ¿vC 15

lz ÖÔµC p¿Û 531 , 246 ÚCpèN pèz Pì·ØV

( 1940 uoD× 7 ) 1318 lÜ¿vC 16

ÍDëo 3, 210, 973, 000 UoDi×- ÍDëo 3, 094, 393, 000:oß¡Æ éVkßF

( 1940 ÐëoÞA 24 ) 1319 P¡èGëkoC 4

ÚCpèN ßëkCo cDOO¾C

( 1940 ÚßV 26 ) 1319 pìN 5

oߥÜ× íϵ êpëqÞ PwiÛ

( 1940 pG×DOKv 27 ) 1319 pè× 10

lz ÖÔµC p¿Û 213 , 542 rëpGN pèz Pì·ØV

( 1940 pGOÆC 2 ) 1319 ÚDFA 5

êßÏèJ qDÜèz PhlçDz lÎßN

( 1940 pG×Dvk 1 ) 1319 omA 10

ÚDçD¡ÛD×pÆ ok pwÛCÞo lv ¢ëD¡Ê

( 1940 pG×Dvk 16 ) 1319 omA 25

ÚCkCqßÛ Þ ÚCokD× PëDØd æDËÜF xìvDN

( 1941 éëßÛCs 21 ) 1319 lÜ¿vC 11

ÚßìÏì× 4 Þ kpÆ lìÎßN ÖDh P¿Û éÇ¡F 66 , 317, 000 ÚCpëC 1940 ÍDv ok

PzCk l×Aok æpìÎ

( 1941 uoD× 6 ) 1319 lÜ¿vC 15

ÍDëo 3, 324, 091, 000UoDi×- ÍDëo 3, 613, 769, 000l×Aok:oß¡Æ éVkßF

( 1941 uoD× 8 ) 1319 lÜ¿vC 17

UpÆ íÇëkrÛ ok ÚCpëC ÝçA EÞm éÛDhoDÆ MÓA ÝìzD× H¥Û qDºA

( 1941 PvßÊA 25 ) 1320 oßëpèz 3

EßÜV Þ pOhDF qC ÚDOwÏËÛC Þ ÍDØz qC êÞoßz êDçÞpìÛ éÏØd

ÚCpëC êDçpèz ÚCoDGØF Þ ÚCpëC éF êpOhDF

( 1941 PvßÊA 25 ) 1320 oßëpèz 3

íñDëok êÞpìÛ ælÛD×p¾ olÜëDF íÏ·×Ôº oCkDëok ÝOhDGÛDV

oß¡Æ EßÜV éF xìÏËÛC éÏØd ok

( 1941 PvßÊA 28 ) 1320 oßëpèz 6

íºÞp¾ íϵ lØe× êpëqÞ PwiÛ

( 1941 pG×DOKv 16 ) 1320 oßëpèz 25

PÆpd Þ ÚCpèN ÅpN Þ íçDzkDJ qC êßÏèJ æDzD¨o êpìÊ æoDÜÆ

ÚD迤C êßwF

( 1941 pG×DOKv 17 ) 1320 oßëpèz 26

ÚCpèN éF êÞoßz Þ ÚDOwÏËÛC ¢NoC êDçÞpìÛ kÞoÞ

 

: ¸FDÜ×

D¿z ÝëlÎC ´DWz pOÆk - êßÏèJ íçD¡ÜçDz ÍDv æDWÜJ é×DÜçDÊ-

íNßØÎC í¿®¥× pOÆk - Ùè× ¸ëDÂÞ Þ jëoDN oDØz qÞo , êßÏèJ p¥µ ok ÚCpëC-

êpì¡F yÞDìv - oCkpv qC êC éëDv -

êkßGèF ÚDØìÏv MCp¬Dh - æDz D¨o -

Catherine and Jacques Legrand ÚCpëC æDz - ÙOwìF Úp êDç æpèZ -

íµßϬ kßØe× - DèëßÏèJ oDÊqÞo Þ íÊlÛq qC Dç éO¿ÊDÛ - pwJ Þ olJ -

 

 
 


اين تار نما را به ياد پدرم، تيمسار سرلشکر علی نشاط، و ساير قهرمانان نيروهای مسلح شاهنشاهی ايران و جانباختگان راه آزادی پيش کش نمودم
This site is dedicated to my father General Ali Neshat commander of Imperial Iranian Guards, and to all of the other unsung heroes of the Imperial Iranian Armed Forces who fell in the name of Iran.


ا
اين تارنما هديه ای است به جانباختگان نيرو های مسلح

صدای شما وقتی شنيده می شود که بلند و رسا باشد  
پارسی

 
Menu-Neshat
 
 
 

 

پاسخ به تاريخ

 

 

 

تصاوير زيبای ايران


 


 
اگر شما از فاير فاکس (موزيلا) استفاده می کنيد برای ديدن ابزار شنودی به آخرين ورژن آن احتياج داريد اينجا کليک کنيد
Mozilla
If you are Mozilla (FireFox) browser to use MS Media Player please download the latest version here

 
Copyright © 2003-2007, All rights reserved. | بالای صفحه | Design: DireCconnect,  Powered By: DireCconnect