English

 
Menu-Neshat
 
آذربايجان سر ايران
 

 
تاريخ ايران زمين

 

 

ÚCpëC ÖDÜF

êßÏèJ  íçD¡ÜçDz ÚCoÞk êoDØz jëoDN

oßJlëÞDV ÖCpèz : ¢zßÆ éF

 ( 1949 éëoß¾ 4 ) 1327 ÝØèF 15

íñCoApi¾ p¤DÛ ¯vßN ÚCpèN æDË¡ÛCk ok æDz éF êqClÛCpìN
ÚCpëC ækßN Erd Úlz íÛßÛDÂpìºÞ ÚCpèN ok í×D²Û P×ßÇdÖÔµC

( 1949 éëoß¾ 10 ) 1327 ÝØèF 21

Þ , xìÏËÛC Þ ÚCpëC P¿Û PÆpz ælÜëDØÛ ( xÊ ) MCpÆCn× qDºA
P¿Û æoDFok , ÚCpëC íñCoCk pëqÞ ( ÚDìñD¡ÏÊ)

( 1949 ÐëoÞA 21 ) 1328 P¡èGëkoC 1

êpOwÊkCk gDÆ ok , ÚDwvß× xÏW× Ýì×Þk cDOO¾C

( 1949 é× 29 ) 1328 kCkph 8

íÜëÞr lØe× é×Ôµ PznÊok

( 1949 ÚßV 21 ) 1328 kCkph 31

.kCk (pìGÆ) HÃÎ êßÏèJ æDzD¨o éF ÚCpëC íÏ× íÏØëCoßz xÏW×

( 1949 êÓßV 4 ) 1328 pìN 13

íÏØëCoßz xÏW× ¯vßN oß¡Æ íÛCpص éÎDv 7 é×DÛpF HëߥN

( 1949 êÓßV 14 ) 1328 pìN 23

Þ ÍDëo9, 758, 691, 000l×Aok:oß¡Æ éVkßF
ÍDëo13, 117, 398 , 000 éÜërç

( 1949 PvßÊA 19 ) 1328 oßëpèz 6

éîÜ× ok ÚCpëC ÅDh éF êÞoßz êqp× MCqÞDWN æoDFok PÎÞk éì×ÔµC
íÛCpëC ÚCqoÞD¡Æ Þ ÚDì×D²Û ÚkpÆ pìËOvk Þ ÚDÊpÊ

( 1949 pGOÆC 11 ) 1328 pè× 19

éìÏì·ØvC éÂp¾ xìño ÚDhDÂA xÛpJ êD¨DÃN DF ÚCpëC æDz PþCß×
ÚCpëC Pì·FDN ÝO¾pÊ êCpF

( 1949 pGOÆC 13 ) 1328 pè× 21

êCpF , íOÜ®Ïv gDÆ ok ÞC ÚCoDë qC ÝN 19 Þ Ál¥× lØe× pOÆk Ý¥eN
éëDJ Þ , íÏØëCoßz xÏW× 16 æoÞk MDFDiOÛC oDÆ ÚDëpV éF §CpOµC
oDFok ok ( ÚCpëC íÏ× éèGV) êoCrÊ

( 1949 pG×CßÛ 4 ) 1328 ÚDFA 13

( ÖÔvC ÚDìñCl¾) í×D×C Ýìwd ¯vßN , oDFok pëqÞ pëtç ÝìweÎClGµ oÞpN

( 1949 pG×CßÛ 9 ) 1328 ÚDFA 18

íÏØëCoßz xÏW× 16 æoÞk MDFDiOÛC ÍD®FC

( 1949 pG×CßÛ 16 ) 1328 ÚDFA 25

ÝOËÜìzCÞ ok DÇëp×A oßèØV xìño Ý×ÞpN Þ ÚCpëC æDz oClëk

( 1950 éëßÛCs 2) 1328 êk 12

 ÚA l×Aok Þ éÇ¡F 204, 712, 000 ÖDh P¿Û lìÎßN 1949 ÍDv ok
PvC ækßF æpìÎ oCrç 500 ÞÚßìÏì× 13

( 1950 éëoß¾ 9 ) 1328 ÝØèF 20

 æoÞk ÝìØçkrÛDz Þ DÜv xÏW× æoÞk ÝìOwiÛ ¢ëD¡Ê
ÚCpëC íÏØëCoßz xÏW×

( 1950 éëoß¾ 22 ) 1328 lÜ¿vC 3

( êßÏèJ kDìÜF ) xìvDN

( 1950 uoD× 22 ) 1329 ÝëkoÞp¾ 2

oߥÜ× íϵ êpëqÞ PwiÛ

( 1950 é× 7 ) 1329 P¡èGëkoC 17

ÚCpèN éF ÉorF æDzD¨o æqDÜV kÞoÞ

( 1950 é× 23 ) 1329 kCkph 2

DÇëp×A Þ ÚCpëC ÝìF ÐFDÃO× íµD¾k ÈØÆ é×DÜOþCß× D©×C

( 1950 é× 27 ) 1329 kCkph 6

¯vßN xÏW× ælÜëDØÛ Þ (oß¥× ÚCpèN ) éÏW× pël× ÚDÃçk lØdC oÞpN
( ÚCpëC ækßN Erd ) êp¿·V Ýwd

( 1950 ÚßV 20 ) 1329 kCkph 30

êCpF íÏØëCoßz xÏW× ¯vßN P¿Û ÚßìwìØÆ êD©µC EDiOÛC
P¿Û íÂDeÎC kCkoCp ívopF

( 1950 ÚßV 26 ) 1329 pìN 5

CoA Öqo íϵ íVDd lGèKv êpëqÞ PwiÛ

( 1950 PvßÊA 21 ) 1329 kCkp× 30

êpGÆC éÎC íÜF ¯vßN ÚCpèN é·ØV ÖD×C éF l¥Â ßv

( 1950 pG×DOKv 20 ) 1329 oßëpèz 29

ok ÚCpëC íÊlÜëDØÛ Pòìç xìño Þ DÇëp×A ok ÚCpëC pì¿v ÖD²OÛC éÎCp¥Û
lz ælërÊpF ¸ØW× ÝëC PvDëo éF , leO× ÐÏ× ÚD×qDv í×ßص ¸ØW×

( 1950 pGOÆC 28 ) 1329 pè× 6

,xÏW× ælÜëDØÛ í×D×C ÍDØV ¯vßN CoA Öqo PÎÞk cD©ìOvC
P¿Û DF é®FCo ok 

( 1950 pGOÆC 3 ) 1329 pè× 11

êD©µC qC pËëk ÝN lÜZ Þ Ál¥× pOÆk ¯vßN CoA Öqo PÎÞk cD©ìOvC
xÏW× P¿Û ÚßìwìØÆ

( 1950 pGOÆC 11 ) 1329 pè× 19

lz ÖÔµC p¿Û 989 , 871 ÚCpèN Pì·ØV

( 1950 pGOÆC 17 ) 1329 pè× 25

íñCßç êÞpìÛ ßëkCo cDOO¾C

( 1950 pG×Dvk 15 ) 1329 omA 24

p¥Â ÚClÛq qC ÚCpëC ækßN Erd ÚCpv qC ÝN 10 oCp¾

( 1950 pG×Dvk 17 ) 1329 omA 26

ídp¬ , xÏW× ÚDÊlÜëDØÛ qC pËëk ÝN 10 Þ Ál¥× lØe× pOÆk
lÛkpÆ xÏW× ÙëlÃN ÚCpëC P¿Û P·Ü¤ Úlz íÏ× pF íÜG×

( 1951 éëßÛCs 4) 1329 êk 14

kpÆ lìÎßN ÖDh P¿Û éÇ¡F 242 , 475, 000 ÚCpëC 1950 ÍDv ok
kßF ÚA l×Aok æpìÎ ÚßìÏì×16 éÆ 

( 1951 éëßÛCs 11 ) 1329 êk 21

íÏØëCoßz xÏW× ¯vßN ( ÚDìñD¡ÏÊ - xÊ ) P¿Û éeëÓ ko

( 1951 éëßÛCs 23 ) 1329 ÝØèF 2

oß¡Æ êDGëq êDçpÜç ÐÆ æoCkC xìvDN

( 1951 éëßÛCs 24 ) 1329 ÝØèF 4

oßKçDz olÜF éF DÇëp×A í×D²Û êDèÇØÆ Ð×Dd íO¡Æ ÝìÎÞC kÞoÞ

( 1951 éëßÛCs 29 ) 1329 ÝØèF 9

ÚCqoÞD¡Æ ÝìF êßÏèJ ÅÔ×C êoCnÊCÞ pF íÜG× æDz ÚD×p¾

( 1951 éëoß¾ 12 ) 1329 ÝØèF 23

p×p× gDÆ éÜìñAoÓDN ok êoDëlÜ¿vC DëpR DF ÚCpëC æDzkDJ UCÞkqC

( 1951 uoD× 7 ) 1329 lÜ¿vC 16

íGvDØè¬ ÐìÏh ¯vßN ( pëqÞ PwiÛ ) CoA Öqo lGèKv oÞpN
( ÖÔvC ÚDìñCl¾ ) 

( 1951 uoD× 8 ) 1329 lÜ¿vC 17

Úlz íÏ× cp¬ CoA ÁD¿NC éF ÚCpëC íÏØëCoßz xÏW× P¿Û ÚßìwìØÆ
kpÆ HëߥN Co P¿Û

( 1951 uoD× 8 ) 1329 lÜ¿vC 17

- ÍDëo 10, 585, 691, 000 l×Aok :oß¡Æ éVkßF
ÍDëo13 , 946, 517, 000 éÜërç

( 1951 uoD× 12 ) 1329 lÜ¿vC 21

Ôµ Ýìwd êpëqÞ PwiÛ

( 1951 uoD× 15 ) 1329 lÜ¿vC 24

íÏØëCoßz xÏW× ¯vßN P¿Û Úlz íÏ× Ð¤C HëߥN

( 1951 uoD× 19 ) 1329 lÜ¿vC 28

íØ éÎC Mp¥Û ¯vßN ÁßÃd ælÇ¡ÛCk xìño éÜËÛq lìØeÎClGµ oÞpN

( 1951 uoD× 20 ) 1329 lÜ¿vC 29

DÜv xÏW× ¯vßN P¿Û Úlz íÏ× Ð¤C HëߥN

( 1951 ÐëoÞA 12 ) 1330 ÝëkoÞp¾ 22

Þ íÛCpëC 9 Úlz éO¡Æ Þ oß¡·× olÜF Þ ÚCkDFA ok MCpçD²N
P¿Û ÚCpÊoDÆ ED¥OµC Þ íwìÏËÛC 3 

( 1951 ÐëoÞA 29 ) 1330 P¡èGëkoC 8

Ál¥× lØe× pOÆk êpëqÞ PwiÛ

( 1951 é× 1 ) 1330 P¡èGëkoC 10

kpÆ fìzßN Co ÚCpëC P¿Û P·Ü¤ Úlz íÏ× Ð¤C êCpVC ÚßÛD ,æDzkDJ

( 1951 é× 30 ) 1330 kCkph 8

ÚCpëC PÎÞk ¯vßN xìÏËÛC Þ ÚCpëC P¿Û PÆpz qC lë ¸Ïh

( 1951 ÚßV 2 ) 1330 kCkph 11

ÚCpëC P¿Û íÏ× PÆpz PÂß× æpël× Pòìç oDÆ qDºA

( 1951 êÓßV 30 ) 1330 kCkp× 7

PhDÜz PìØvo éF Co ÚCpëC P¿Û P·Ü¤ Úlz íÏ× Ð¤C ÚDOwÏËÛC PÎÞk

( 1951 êÓßV 15 ) 1330 pìN 23

 éF DÇëp×A oßèØV xìño Ý×ÞpN ætëÞ oÞD¡× ÝØëoDç ÍoÞC kÞoÞ
P¿Û æoDFok æpÆCn× êCpF ÚCpèN

( 1951 PvßÊA 2 ) 1330 kCkp× 10

Ál¥× éÜìFDÆ qC (oß¡Æ pëqÞ) êlçCq éÎC Щ¾ pË¡Îpv êD¿·OvC

( 1951 PvßÊA 5 ) 1330 kCkp× 12

Þ íOÜ®Ïv oCkpè× xÆßOvC koDaëo PvDëo éF íwìÏËÛC Pòìç kÞoÞ
P¿Û æoDFok æpÆCn× êCpF ÚCpèN éF ÚDOwÏËÛC MDÆoClNpëqÞ

( 1951 pGOÆC 7 ) 1330 pè× 14

ÚD×qDv PìÜ×C êCoßz éwÏV ok PÆpz êCpF DÇëp×A éF Ál¥× p¿v
xìÏËÛC PÎÞk PëDÇz pFCpF ok ´D¾k Þ ÅoßëßìÛ ok leO× ÐÏ×

(1951 pGOÆC 14 ) 1330 pè× 21

Ð×Dd êDç íO¡Æ ÀìÂßN p¬DiF ÚDOwÏËÛC éF ÚCpëC PÎÞk §CpOµC
íFA êDèçCo Þ okDÜF ok ÚCpëC êDçÓDÆ

( 1951 pGOÆC 21) 1330 pè× 28

p¬DiF æDz qC êoCrËvDKv Þ , æDz éF ÅoßëßìÛ qC Ál¥× ½CpËÏN
P¿Û æqoDG× p×C ok PÎÞk PëßÃN Þ íÛDGìO¡J

( 1951 pGOÆC 31 ) 1330 ÚDFA 8

- ÚDëßW¡ÛCk qC êC ælµ ¯vßN ÚCpèN æDË¡ÛCk íÎDµ êCoßz êD©µC ÀìÂßN
æDË¡ÛCk Úlz Ðì®·N Þ íÎD·ë Coßz D©µC í·ØV éOvk êD¿·OvC

( 1951 pG×CßÛ 4 ) 1330 ÚDFA 12

koDaëo éÏØV qC P¿Û ÄFDv PÆpz íwìÏËÛC ÚDvDÜzoDÆ æÞpÊ ÝëphA
lÛkpÆ ÅpN Co ÚCpëC,ÚCpèN ok PÆpz ÚA ælÜëDØÛ ÚClv

( 1951 pG×CßÛ 20 ) 1330 ÚDFA 28

lz (p¥×) æpçDÂ koCÞ , DÇëp×A p¿v qC P¡ÊqDF ok Ál¥×

( 1951 pG×CßÛ 23 ) 1330 omA 1

ÚCpëC éF Ál¥× P¡ÊqDF

( 1951 pG×CßÛ 27 ) 1330 omA 5

Úlz íØhq Þ ¢iFoßÛ ÚDOvpìFk pFCpF ok ÚCqß×A ¢ÛCk MCpçD²N
ÚDÛA qC êoDìwF oDØz

( 1951 pG×Dvk 6 ) 1330 omA 14

ÚCpèN æDË¡ÛCk pFCpF ok Ál¥× PÎÞk ÚD¿ÎDi× Þ ÚDþCß× MCpçD²N
íÛDFpèz pw¾C kDz êoßÛ ÁkD¤ ÌÜçpv Úlz éO¡Æ Þ

( 1951 pG×Dvk 23 ) 1330 êk 1

éF ÍDëo ÚßìÏì× 500 ¼ÏG× éF Ál¥× PÎÞk é¨p ÁCoÞC êpv ÝìÎÞC
lz éOzCnÊ yÞp¾ §p·×

( 1951 pG×Dvk 27 ) 1330 êk 5

kpÆ êoClëphCo íOÎÞk é¨p ÁCoÞC qC ÍDëo ÚßìÏì× 1 ¼ÏG× ÚCpëC æDzkDJ

( 1951 pG×Dvk 27 ) 1330 êk 5

ÀÏiN p¬DiF xÏW× ÚDÊlÜëDØÛ qC ÝN lÜZ ¯vßN Ál¥× PÎÞk cD©ìOvC
oß¡Æ êkD¥OÂC lF ¸¨Þ Þ ÝìwÏW× ÖCpOdC MDµCp× Ölµ, oß¡Æ ÝìÛCß qC

( 1952 éëßÛCs 2 ) 1330 êk 11

ÚA l×Aok Þ éÇ¡F 127, 600, 000 ÖDh P¿Û lìÎßN 1951 ÍDv ok
PvC ækßF æpìÎ ÚßìÏì× 7

( 1952 éëßÛCs 12 ) 1330 êk 21

ÚCpëC ok xìÏËÛC êDèëpËÎßwÜÆ Ðì®·N

( 1952 éëßÛCs 22 ) 1330 ÝØèF 1

é×ßd Þ ÚCpèN ok íÏØëCoßz xÏW× MDFDiOÛC qDºA

( 1952 éëoß¾ 9 ) 1330 ÝØèF 19

ÝØWÛC xìño ,oClÛD×p¾ Úlz éO¡Æ Þ ÐFDF ok íNDFDiOÛC koßh Þ kq
MoD²Û ÝØWÛC êD©µC qC íÇë Þ xìño , MDFDiOÛC uoqDF ,pèz

( 1952 éëoß¾ 12 ) 1330 ÝØèF 22

íØhq ÝN Dèçk Þ éO¡Æ év DF oßFD¡ìÛ ok íNDFDiOÛC koßhÞkq

( 1952 éëoß¾ 15 ) 1330 ÝØèF 25

¯vßN qÞp×C pOhDF é×DÛqÞo pël× íجD¾ Ýìwd éF l¥Â ßv
( ÖÔvC ÚDìñCl¾ ) íñClhlGµ

( 1952 éëoß¾ 27 ) 1330 lÜ¿vC 7

Þ ¢NoC ok ÚCpëC ækßN Erd éF éOwFCÞ êpv ÚD×qDv Èë À¡Æ
íñCßç êÞpìÛ ÚCpw¾C qC íçÞpÊ êpìËOvk

( 1952 uoD× 6 ) 1330 lÜ¿vC 15

Þ ÍDëo 10, 985, 691, 000 l×Aok-oß¡Æ éVkßF
ÍDëo 14, 424, 101, 000 éÜërç

( 1952 uoD× 17 ) 1330 lÜ¿vC 26

íÏÏØÎC ÝìF ÈÛDF Þ ÚCpëC ÝìF P¿Û MCpÆCn× PwÇz

( 1952 uoD× 28 ) 1331 ÝëkoÞp¾ 8

DF ÚCpèN ok , MCpÆß×k ÚDÛCßV ÚßÛDÆ MCpçD²N ok koßhÞkq
íØhq 50 Þ éO¡Æ év

( 1952 uoD× 30 ) 1331 ÝëkoÞp¾ 10

ÚCpèN ok í×D²Û P×ßÇd êoCpÂpF

( 1952 ÐëoÞA 9 ) 1331 ÝëkoÞp¾ 20

oß¡Æ EßÜV éF íñDëok jÏ× ÖßWç

( 1952 ÐëoÞA 26 ) 1331 P¡èGëkoC 6

kCqA ÚDèV éF , ÚCpëC P¿Û ÚDëpV ¸®Â

( 1952 ÐëoÞA 27 ) 1331 P¡èGëkoC 7

Ùçl¿ç xÏW× cDOO¾C

( 1952 é× 1 ) 1331 P¡èGëkoC 11

ÚCpëC æDzkDJ æDË¡ìJ ok qCpìz ok êl·v æDË×CoA cDOO¾C

( 1952 é× 2 ) 1331 P¡èGëkoC 12

ÖDWÛC êqDØÛ lØe× éÏìvßF éÆ qCpìz pèz í¡Æ éÎßÎ EA ¢ëD¡Ê
ÚCpëC æDz ¯vßN , PvC éO¾pÊ

( 1952 é× 28 ) 1331 kCkph 7

 ok PÆpz êCpF ÚCpëC íÊlÜëDØÛ MDìç Þ Ál¥× p¿v
ÖCkpOw×A éF éçÓíÏÏØÎC ÝìF ÚCÞëk

( 1952 ÚßV 3 ) 1331 kCkph 13

ÝÎÞo oßw¾ÞpJ Þ ætëÞ í¨D ÚCßܵ éF íFDWÜv ÙëpÆ Úlz ælërÊpF
éçÓ æDÊkCk ok ÚCpëC ¸¾Cl× ÐìÆÞ ÚCßܵ éF

( 1952 ÚßV 18 ) 1331 kCkph 28

ok , ÚCpëC P¿Û ÝN 900 Ð×Dd ( êoD×qo) íO¡Æ ÀìÂßN
ÚDOwÏËÛC ¯vßN Úlµ ÐdCßv 

( 1952 ÚßV 24) 1331 pìN 3

ÚCpèN éF éçÓ qC ÚCpëC íÊlÜëDØÛ Pòìç Þ Ál¥× P¡ÊqDF

( 1952 êÓßV 2 ) 1331 pìN 11

ÚDOvqßh ok í×D²Û P×ßÇd lëlØN

( 1952 êÓßV 5 ) 1331 pìN 14

êpëqÞ PwiÛ qC Ál¥× êD¿·OvC

( 1952 êÓßV 10 ) 1331 pìN 19

ÚCpëC æDz êßv qC Ál¥× æoDFÞk êpëqÞ PwiÛ ÚD×p¾ fìzßN

( 1952 êÓßV 13) 1331 pìN 22

ÝO¾pÊ Pvk ok êCpF , ÚCpëC íÏØëCoßz xÏW× qC Ál¥× PvCßhok
ÝìÜaØç Þ æD× ¢z Ml× éF oß¡Æ êkD¥OÂC Þ íÎD× MCoDìOhC
ÌÜV MoCqÞ PwJ êl¥N 

( 1952 êÓßV 16 ) 1331 pìN 25

êpëqÞ PwiÛ qC Ál¥× klW× êD¿·OvC

( 1952 êÓßV 18 ) 1331 pìN 27

ÖCß lØdC êpëqÞ PwiÛ

( 1952 êÓßV 21 ) 1331 pìN 30

êkDëq oDØz , ÖCß lØdC PÎÞk éìϵ DèÛDOvpèz Þ ÚCpèN MCpçD²N
lz ÖCß PÎÞk êD¿·OvC HGv Þ PzCnÊDWF íØhq Þ éO¡Æ

( 1952 êÓßV 22 ) 1331 pìN 31

kßh PìdÔ¤ Ölµ éF ÀÎDi× êCo 5 Þ Ä¾Cß× êCo 9 DF éçÓ æDÊkCk
kCk êCo , P¿Û æoDFok xìÏËÛC Þ ÚCpëC ½ÔOhC éF íÊlìvo æoDFok

( 1952 êÓßV 22 ) 1331 pìN 31

Ál¥× pOÆk klW× êpëqÞ PwiÛ

( 1952 PvßÊA 3 ) 1331 kCkp× 12

cp¬ ÝìÜaØç Þ Ál¥× éçD× 6 MCoDìOhC éeëÓ íÏØëCoßz xÏW×
kpÆ HëߥN Co ÖCß lØdC ÍCß×C æokD¥×

( 1952 PvßÊA 7 ) 1331 kCkp× 16

lz ælërÊpF íÏØëCoßz xÏW× PvDëo éF íÛDzDÆ éÎC PëA

( 1952 PvßÊA 20 ) 1331 kCkp× 29

ívDìv êDèçÞpÊ ÚDì× ÚCpèN êDèÛDFDìh ok ÝìÛßh êDçkoßhÞkq

( 1952 PvßÊA 30 ) 1331 oßëpèz 8

, P¿Û ÐÇ¡× Ðd æoDFok ÐìZpZ Þ Ý×ÞpN ÅpO¡× kDèÜ¡ìJ ÙìÏwN
Ál¥× PÎÞk éF

( 1952 pG×DOKv 7 ) 1331 oßëpèz 16

Ál¥× PÎÞk ¯vßN , P¿Û æoDFok , ÐìZpZ - Ý×ÞpN kDèÜ¡ìJ ko

( 1952 pG×DOKv 7 ) 1331 oßëpèz 16

- í×D²OÛC ÚCoß×D× DF ÚDÜØv íVDwÛ ÚCpÊoDÆ koßhÞkq
íØhq p¿Û 40 Þ éO¡Æp¿Û 6

( 1952 pGOÆC 11 ) 1331 pè× 19

lz éVoDh oß×C pëqÞ , qÞp×CpOhDF é×DÛqÞo pël× íجD¾ Ýìwd

( 1952 pGOÆC 13 ) 1331 pè× 21

Þ êqDWd pË¡Îpv PzCkqDF æoDFok Ál¥× PÎÞk éì×ÔµC oD¡OÛC
ÚDì¡NoA qC pËëk êC ælµ

( 1952 pGOÆC 22 ) 1331 pè× 30

ÚDOwÏËÛC Þ ÚCpëC ÚDì× ívDìv é®FCo ¸®Â

( 1952 pGOÆC 23 ) 1331 ÚDFA 1

DÜv xÏW× ÚkpÆ Ðì®·N

( 1952 pG×CßÛ 8 ) 1331 ÚDFA 17

CoA Öqo lGèKv ÐND íGvDØè¬ ÐìÏh êkCqA Þ ß¿µ éeëÓ

( 1952 pG×CßÛ 18 ) 1331 ÚDFA 27

¢NoA ívokCk ÚCßëk Þ p¿ìÆ ÚCßëk,oß¡Æ íÎDµ ÚCßëk ÍÔeÛC

( 1953 éëßÛCs 3 ) 1331 êk 13

PvC ækßF éÇ¡F 10, 100, 000 éOznÊ ÍDv ok ÖDh P¿Û lìÎßN

( 1953 éëßÛCs 6 ) 1331 êk 18

 qC , ÍDwÇë Ml× éF kßh MCoDìOhC lëlØN êCpF Ál¥× êD¨DÃN
Þ íñDÃF p¿²× , íÛDzDÆ éÎC PëA P¿ÎDi× Þ íÏØëCoßz xÏW×
xÏW× ÚDÊlÜëDØÛ qC pËëkêC ælµ 

( 1953 éëßÛCs 20 ) 1331 êk 30

íÏØëCoßzxÏW× ¯vßNÁl¥× éF éÎDwÇë MCoDìOhC HëߥN

( 1953 éëoß¾ 8 ) 1331 ÝØèF 19

lz ´ßÜØ× ÚCpëC ok íÏÇÎC êDç éFDzßÛ ½p¥× Þ , yÞp¾ Þ lëph , éìèN

( 1953 éëoß¾ 25 ) 1331 lÜ¿vC 6

PÎÞk éìϵ ÈëpeN ÖDèNDF êlçCq éÎC Щ¾ pË¡Îpv PzCkqDF

( 1953 éëoß¾ 28 ) 1331 lÜ¿vC 9

ÚßÊDÛßÊ êDçpèz ok Ökp× MCpçD²N Þ oß¡Æ ÅpN éF æDz ÙìØ¥N
Úlz Ý¥eO× Þ Ál¥× éÛDh éF éÏØd Þ æDz qC êoCkCßç éF ÚCpëC
UoDh éF p¿v qC æDz ½Cp¥ÛC Þ íÏØëCoßz xÏW× ok Ák¥×

( 1953 uoD× 1 ) 1331 lÜ¿vC 10

Þ éO¡Æ ÝN 1 DF Ál¥× PÎÞk éìϵ ÚCpèN êDèÛDFDìh ok MCpçD²N
íØhq p¿Û 29

( 1953 uoD× 2 ) 1331 lÜ¿vC 11

PÎÞk ÀÎDi× lëCpV ÚCpël× Þ ÍDVo , ÚDì×D²Û qC íçÞpÊ êpìËOvk

( 1953 uoD× 10 ) 1331 lÜ¿vC 19

éÜërç ÍDëo 11, 285, 691, 000l×Aok-oß¡Æ éVkßF
ÍDëo 14, 877, 389, 000 

( 1953 uoD× 18 ) 1331 lÜ¿vC 26

ÚClÛq qC êlçCq éÎC Щ¾ pË¡Îpv êkCqA

( 1953 ÐëoÞA 15 ) 1332 ÝëkoÞp¾ 26

DF PÎÞk ÚDþCß× Þ ÚD¿ÎDi× ÚDì× koßh kq Þ qCpìz ok MCpçD²N
cÞpW× p¿Û 45 Þ éO¡Æ 4 DF Íß¾qk pèz ok Þ íØhq êoDØz Þ éO¡Æ 1

( 1953 ÐëoÞA 26 ) 1332 P¡èGëkoC 6

ok oß¡Æ ÐÆ íÛDFpèz xìño u߬ oD¡¾C LìNpv æqDÜV À¡Æ
ÅpÇ¡Î íÇëkrÛ ok ßÏN oDº

( 1953 é× 4 ) 1332 P¡èGëkoC 14

íÛDV Ýì×DN ÝOzClÛ HGv éFxÏW× ok êlçCq pÇ¡Îpv Ý¥eN

( 1953 é× 4 ) 1332 P¡èGëkoC 14

PÎÞk ¯vßN ÚDÛA qC ÝN 51 êpìËOvk Þ MDìÛDhk ÚCpÊoDÆ ED¥OµC

( 1953 é× 9 ) 1332 P¡èGëkoC 19

ÝJCs ok , ÚCpëC P¿Û Ð×Dd , íÜN oCrç 20 ¢ÇO¿Û ÀìÂßN

( 1953 ÚßV 5 ) 1332 kCkph 15

Þ éO¡Æ 1 DF kDFDè× ok ækßN Erd éF éOwFCÞ êDèOwìÛßØÆ MCpçD²N
íØhq êoDØz

( 1953 ÚßV 6 ) 1332 kCkph 17

Úlz cÞpW× Þ pËëlÇë DF íÏØëCoßz xÏW× ÚDÊlÜëDØÛ koßhÞkq
ÚDÛA qC ÝN 2 

( 1953 ÚßV 19 ) 1332 kCkph 29

cÞpW× êoDìwF oDØz Þ éO¡Æ 5 DF ÐFDF ok MCpçD²N

( 1953 ÚßV 25 ) 1332 pìN 4

éF Ál¥× PÎÞk ÚkpÆ ÚßËÛpv êCpF Co ( xÆCsA ) cp¬ Dìv ÚD×qDv
PhClÛC ÚDëpV

( 1953 ÚßV 27 ) 1332 pìN 6

ÚCpèN êDç éÛDhrJ æoßÆ ÚCpÊoDÆ qC p¿Û oCrç 40 ED¥OµC

( 1953 êÓßV 13 ) 1332 pìN 19

êCpF PvC oDZDÛ , PÎÞk éF xÏW× ÝìçßN PÏ·F kpÆ ÖÔµC Ál¥×
kßz ÐvßO× ÖÞlÛCp¾o Èë éF , íÏØëCoßz xÏW× DÃF Dë ÍÔeÛC

( 1953 PvßÊA 1 ) 1332 kCkp× 10

ok íOwìÛßØÆ êDèFÔÃÛC ÚkpÆDJpF ¦¥iO× , ÀìOÛoÞÓ ÍßNDÛA
é×DÛoCßOvC , ÚCpèN ok êÞoßz æqDN pì¿v ÚCßÜ·F , ÚDÇÎDF êDçoß¡Æ
.kpÆ ÙëlÃN ÚCpëC æDz éF Co kßh

( 1953 PvßÊA 1 ) 1332 kCkp× 10

 Þ éO¡Æ 1 - íÛDzDÆ éÎC PëA íÛCpÜiv éwÏV ok HØF oDW¿ÛC
íØhq êC ælµ

( 1953 PvßÊA 10) 1332 kCkp× 19

íØhq Þ éO¡Æ Þ oß¡Æ êDçpèz ok , PÎÞk ÖÞlÛCp¾o éìϵ MCpçD²N
ÚDÊlÜÜÆ pçD²N qC êoDìwF oDØz Úlz

( 1953 PvßÊA 13 ) 1332 kCkp× 22

ok Co êlçCq pÇ¡Îpv êpëqÞ PwiÛ ÚD×p¾ Þ Ál¥× Írµ ÚD×p¾ æDz
koDÊ xìño êpì¥Û éÎC PØ·Û ÌÜçpv Þ kpÆ fìzßN pw×Co
lz êlçCq Þ Ál¥× éF ÚD×p¾ Þk ÝëC ´ÔFC oß×D× íçD¡ÜçDz

( 1953 PvßÊA 14 ) 1332 kCkp× 23

, Ál¥× ¯vßN íÏØëCoßz xÏW× Ùçl¿ç æoÞk ÍÔeÛC ÖÔµC
ÚCpèN ßëkCo qC 

( 1953 PvßÊA 15 ) 1332 kCkp× 24

PvC æl¡Û PhCkpJ æD× 5 PÎÞk ÚClÜ×oDÆ ÁßÃd

( 1953 PvßÊA 15) 1332 kCkp× 24

æDËì¿i× ok êpì¥Û ÌÜçpv ¯vßN êlçCq êpëqÞ PwiÛ ÚD×p¾
lz ¹ÔFC êÞ éF êlçCq

( 1953 PvßÊA 15 ) 1332 kCkp× 24

éF íÎÞ lz ¹ÔFC ÞC éF êpì¥Û ¯vßN Ál¥× Írµ ÚD×p¾ , ÖDËÜç Hz
lëkpÊ pìËOvk êpì¥Û , Ál¥× oßOvk

( 1953 PvßÊA 16 ) 1332 kCkp× 25

Þ PÎÞkéìϵ DNkßÆ Èë ÖDWÛC éF pñCk Ál¥× PÎÞk éì×ÔµC
. P¾Dë oD¡OÛC , DNkßÆ ÝëC DF é®FCo ok êpì¥Û ÌÜçpv êpìËOvk
ÚDèÜJ Ökp× qC , æDz ¯vßN Ál¥× Írµ ÚD×p¾, éì×ÔµC ÝëC ok
.lz éOzClçDËÛ

( 1953 PvßÊA 16 ) 1332 kCkp× 25

pìËOvk oß¡Æ MD×DÃ× Þ ¢NoC ÚCpw¾C qC íçÞpÊ Ál¥× oßOvk éF
.lz Ýì·N ærëDV ÍDëo oCrç 100 êlçCq êpìËOvk êCpF . lÛlz

( 1953 PvßÊA 16 ) 1332 kCkp× 25

.kpÆ ÅpN kCl»F l¥Ã× éF Co pw×Co , æDz

( 1953 PvßÊA 16 ) 1332 kCkp× 25

Ál¥× qC êoCl¾p¬ éF ækßN Erd éF éOwFCÞ êDèçÞpÊ MCpçD²N
Ál¥× oßOvk éF íOÜ®Ïv êDèhDÆ ÚkpÆ Öß× Þpè× Þ

( 1953 PvßÊA 16 ) 1332 kCkp×25

ok Ál¥× PÎÞk éVoDh oß×C pëqÞ íجD¾ Ýìwd íÛCpÜiv
êoCkCßç Þ æDz éF ÖDÜzk Þ ÚDOvpDèF ÚClì× ok íÏ× éèGV ÌÜìOì×
ÚCpëC ok ÈìNCpÆß×k êoßèØV Ùëso êoCpÂpF qC

( 1953 PvßÊA 17 ) 1332 kCkp× 26

ÚCpëC ok Dìv ÚCoß×D× éF MDìÏص ÀÂßN oßOvk Þ xÆCsA cp¬ PwÇz

( 1953 PvßÊA 17 ) 1332 kCkp× 26

æDz êDç éØwW× ÚkoÞA ÝìñDJ Þ ÚCpèN okDç êC ækßN MCpçD²N é×CkC

( 1953 PvßÊA 18 ) 1332 kCkp× 27

Öo l¥Ã× éF kCl»F qC æDz PØërµ

( 1953 PvßÊA 19 ) 1332 kCkp× 28

- pèz uDwd rÆCp× ½p¥N - ÚCpèN ok Ökp× ÖDìÂ
ÞC oCp¾ Þ Ál¥× éÛDh éF yoßë 

( 1953 PvßÊA 20 ) 1332 kCkp× 29

íز·× éÎClGµ éÛDh ok Ál¥× pOÆk êpìËOvk

( 1953 PvßÊA 22 ) 1332 kCkp× 31

oß¡Æ éF æDz P¡ÊqDF

( 1953 PvßÊA 25 ) 1332 oßëpèz 3

ÚCpèN ok ækßN Erd éF éOwFCÞ íOwìÛßØÆ fÏw× éÇGz Þk À¡Æ

( 1953 pGOÆC 16 ) 1332 pè× 24

ÚD迤C ok ÌÛpçßÆ lv cDOO¾C

( 1953 pG×CßÛ 8 ) 1332 ÚDFA 17

¢NoA í×D²Û æDÊkCk ok ídDëo LìNpv Þ Ál¥× éØÆDe× qDºA

( 1953 pG×CßÛ 24 ) 1332 omA 2

kpÆ ÖßÇe× ÚClÛq ÍDv 2 éF Co ídDëo Þ ÍDv 3 éF Co Ál¥× í×D²Û æDÊkCk

( 1953 pG×Dvk 7 ) 1332 omA 16

ßW¡ÛCk p¿Û 3 Úlz éO¡Æ Þ ÚCpèN æDË¡ÛCk ok MCpçD²N

( 1954 éëoß¾ 18 ) 1332 ÝØèF 29

ÚA l×Aok Þ éÇ¡F 9, 800, 000 éOznÊ ÐDv ok ÖDh P¿Û lìÎßN
PvC ækßF æpìÎ oCrç 100

( 1954 uoD× 8 ) 1332 lÜ¿vC 17

- ÍDëo 11, 385, 691, 000l×Aok-oß¡Æ éVkßF
ÍDëo 14 , 645, 493, 000éÜërç

( 1954 uoD× 13 ) 1332 lÜ¿vC 22

ok Ál¥× éVoDh oß×C pëqÞ íجD¾ Ýìwd êpìËOvk
ækßN Erd æDËì¿i× 

( 1954 ÐëoÞA 29 ) 1333 P¡èGëkoC 9

ÞC æDË×CoA cDOO¾C Þ DÜìv íϵßFC lÎßN ÍDv Ýì×oCrç æpËÜÆ ¢ëD¡Ê
æDz ¯vßN , ÚClØç ok

( 1954 é× 29 ) 1333 kCkph 8

kCkp× 28 ÚClì× éF ÚCpèN éÎÞlÎCpGi× ÚClì× ÖDÛ pì»N

( 1954 PvßÊA 30 ) 1333 oßëpèz 8

íñCoCk pëqÞ íÜì×C íϵ éÏìvßF ÖßìvpwÜÆ DF ÚCpëC P¿Û kCkoCp D©×C
ÖßìvpìwÜÆ íÊlÜëDØÛ Pòìç xìño bìJ koCßç Þ

( 1954 pG×DOKv 11 ) 1333 oßëpèz 20

¢NoC ok íOwìÛßØÆ ÉorF éÇGz Èë À¡Æ

( 1954 pG×DOKv 12 ) 1333 oßëpèz 21

P¿Û ælÇ¡ÛCk cDOO¾C

( 1954 pG×DOKv 23 ) 1333 pè× 1

ÚCkDFA ok ækßN Erd MDØè× oDGÛC À¡Æ

( 1954 pGOÆC 19 ) 1333 pè× 27

ækßN Erd í×D²Û ÚD×qDv ß©µ ÚCpw¾C qC ÝN 10 ÖClµC

( 1954 pGOÆC 30 ) 1333 ÚDFA 8

P¿Û Íߥe× oDF ÝìÎÞC êCpF , P¿Û MDwìvDN Ðì®·N DèNl× qC xJ
lz ÐØd íÛDèV oCqDF éF ÚCpëC

( 1954 pG×CßÛ 1) 1333 ÚDFA 10

DØìJCßç «ßÃv ok êßÏèJ D¨pìϵ oßKçDz Úlz éO¡Æ

( 1954 pG×CßÛ 10 ) 1333 ÚDFA 19

íçoq 2 pÇ¡Î pìN ÚClì× ok íجD¾ Ýìwd ÖClµC

( 1954 pG×Dvk 13 ) 1333 omA 22

lì¿v gDÆ ok DÇëp×A oßèØV xìño oÞDèÛrëA DF ÚCpëC æDz oClëk

( 1955 éëßÛCs 1 ) 1333 êk 11

ÚA l×Aok Þ éÇ¡F 22, 400, 000 ÖDh P¿Û lìÎßN 1954 ÐDv ok
PvC ækßF æpìÎ oCrç 400 Þ ÚßìÏì× 7

( 1955 éëßÛCs 23 ) 1333 ÝØèF 3

êoCkpèz é¾DÆ Ðe× ok ÚCpèN pNDòN Þ CpJC ÚDØOhDv qDºA

( 1955 éëoß¾ 2 ) 1333 ÝØèF 13

ækßN Erd ívßvDV Þ MDµÔ¬C ÚD×qDv À¡Æ

( 1955 éëoß¾ 8 ) 1333 ÝØèF 19

êßÏèJ kDìÜF éëD×pv DF ÚCpص ÈÛDF xìvDN

( 1955 éëoß¾ 18 ) 1333 ÝØèF 29

ÖDèËÜìÆßF gDÆ ok xìÏËÛC éÇÏ× ÖÞk PFCrìÎC Þ ÚCpëC æDz oClëk

( 1955 ÐëoÞA 9 ) 1334 ÝëkoÞp¾ 17

Ôµ Ýìwd êpëqÞ PwiÛ

( 1955 ÐëoÞA 17 ) 1334 ÝëkoÞp¾ 27

- ÍDëo 14, 166, 548, 000l×Aok-oß¡Æ éVkßF
ÍDëo 16, 994, 053, 000 éÜërç

( 1955 é× 28 ) 1334 kCkph 6

qCpìz êqDØÛ ÚDOvoDØìF cDOO¾C

( 1955 PvßÊA 27 ) 1334 oßëpèz 6

ÝJCs DF P¿Û yÞp¾ kCkoCpÂ

( 1955 pG×DOKv 7 ) 1334 oßëpèz 15

¢NoC kDOv MDµÔ¬C æoCkC ÐìÇ¡N

( 1955 pG×DOKv 12 ) 1334 oßëpèz 20

DìÎDOëC DF P¿Û yÞp¾ kCkoCpÂ

( 1955 pG×DOKv 16 ) 1334 oßëpèz 24

lè¡× MDìFkC ælÇ¡ÛCk ¢ëD¡Ê

( 1955 pGOÆC 26 ) 1334 ÚDFA 3

êÞoßz §CpOµC Þ kCl»F ÚDØìJ éF ÚCpëC ÝOvßìJ

( 1955 pGOÆC 28 ) 1334 ÚDFA 5

ÚCpèN EA í¡Æ éÎßÎ ÚD×qDv , Èë æoDØz éÛDh éì¿¥N cDOO¾C

( 1955 pGOÆC 30 ) 1334 ÚDFA 7

ÚCpëC ok ÅDëpN ÍDØ·OvC Þ yDi¡h P¡Æ ¸Ü× ÚßÛD HëߥN

( 1955 pG×CßÛ 1 ) 1334 ÚDFA 9

lìvo p¿Û ÚßìÏì× 24 kÞld éF ÚCpëC Pì·ØV

( 1955 pG×CßÛ 6 ) 1334 ÚDFA 14

ÚCpèN æDË¡ÛCk ok ÁßÃd êCpOÆk æoÞk ÝìÎÞC ¢ëD¡Ê

( 1955 pG×CßÛ 9 ) 1334 ÚDFA 17

ÍDëo ÚßìÏì× 100 éÜërç DF éhpÆ lv ÚDØOhDv ÚDëDJ

( 1955 pG×CßÛ 17 ) 1334 ÚDFA 25

olÃÎCÞm íϵp¿²× ¯vßN pëqÞ PwiÛ Ôµ Ýìwd éF l¥Â ßv

( 1955 pG×CßÛ 30 ) 1334 omA 8

éëD×pv DF P¿Û ÐØd êCpF, ÚCpëC íÏ× íÛCpìO¡Æ PÆpz ÐìÇ¡N
ÍDëo ÚßìÏì× 160

( 1956 éëßÛCs 2 ) 1334 êk 11

 Þ éÇ¡F oCrç 35 Þ ÚßìÏì× 120 ÖDh P¿Û lìÎßN 1955 ÍDv ok
PvC ækßF æpìÎ oCrç 200 Þ ÚßìÏì× 32ÚA l×Aok

( 1956 éëßÛCs 18 ) 1334 êk 27

ÐìÏh Þ (ÚCpëC ok ÖÔvC ÚDìñCl¾ pGço) êß¿¤ ECßÛ ÚCoDFpìN
olÃÎCÞmp¿²× Þ (CoA Öqo lGèKv ÐND ) íGvDØè¬
(Ôµ Ýìwd EoD¨) 

( 1956 éëoß¾ 27 ) 1334 lÜ¿vC 7

æD¡ÛD×pÆ êpOhDF ÍDØz ok êkÞpÛCßV ÐëC yoßz EßÆpv

( 1956 uoD× 7 ) 1334 lÜ¿vC 16

í×D²Û éOwFCÞ ÚÞD·× ÀwOÛqßÆ bëßÛCßëC íÎßNDÛA kpÊpv UCphC
ívßvDV ÖDèNC éF , ÚCpëC ok êÞoßz

( 1956 ÐëoÞA 8 ) 1335 ÝëkoÞp¾ 19

- ÍDëo 22, 248, 262, 000l×Aok- éVkßF
ÍDëo 26, 514, 833, 000 éÜërç 

( 1956 ÐëoÞA 29 ) 1335 P¡èGëkoC 9

ÚCpëC íñCßç êÞpìÛ éF PV êDçDØìJCßç éOvk ÝìÎÞC kÞoÞ

( 1956 é× 15 ) 1335 P¡èGëkoC 25

DìÎDOëC ok ÚCpëC yoD¿v éF éÆ (r×pç ) íÜN 1500 ¢ÇO¿Û íO¡Æ
lìvo ÚCkDFA ÐdDv éF , kßF ælz éOhDv

( 1956 é× 18 ) 1335 P¡èGëkoC 28

MÞpìF æDË¡ÛCk ok ívoD¾ MDìFkC Þ ÚDFq ívpÆ cDOO¾C

( 1956 é× 19 ) 1335 P¡èGëkoC 29

 , ÚÞD·N Þ íËOw¡ÛqDF Þ íµDØOVC êDç éØìF ÚßÛD HëߥN
¢NoC êDç éÛDhoDÆ Þ DèçDÊoDÆÚClÜ×oCr¾C

( 1956 é× 26 ) 1335 kCkph 5

ÝëlÎCpì¥Û éVCßh MD¾Þ ÍDv Ýì×l¥O¿ç æpËÜÆ ¢ëD¡Ê
ÚCpèN æDË¡ÛCk êDÜìv ÝFC oÓDN ok ív߬ 

( 1956 é× 28 ) 1335 kCkph 7

DìGØÏÆ æDË¡ÛCk ok ÚCpëC ÌÜçp¾ Þ jëoDN uok uÔÆ ¢ëD¡Ê

(1956 ÚßV 4 ) 1335 kCkph 14

æDË¡ÛCk ok Ðì¥eN Úlz ÚDËëCo

( 1956 ÚßV 5 ) 1335 kCkph 15

oß¡Æ oDìOhC ok DèÎDv éÆ ÚDëoßh P¿Û æqßd MDwìvDN
l×Aok ÚCpëC PÎÞk ½p¥N éF kßF êÞoßz 

( 1956 ÚßV 6 ) 1335 kCkph 16

¯vßN ÚDèV êDçoCqDF éF ÚCpëC oDëÞDh oÞl¤ qDºA
ÚCpëC MÔìz íÏ× PÆpz 

( 1956 ÚßV 14 ) 1335 kCkph 24

ÚCpèN íÛCpvßFßNC ldCÞ PÆpz ¢ëD¡Ê

( 1956 ÚßV 18 ) 1335 kCkph 28

pw×Co ok ÚCqß×A ¢ÛCk íÛDOwFDN êÞkoC ÝìOwiÛ ÐìÇ¡N

( 1956 ÚßV 21 ) 1335 kCkph 31

êoDVDºA ok , ÚDèV P¿Û æDZ ÝëpOÊorF qC êoCkpF æpèF

( 1956 ÚßV 24 ) 1335 pìN 3

ÚCpëC ÚßÊDÛßÊ êDçpèz ok , lëlV évol× 29 ¢ëD¡Ê

( 1956 ÚßV 25 ) 1335 pìN 4

éwìño Pòìç ol¤ , ÀÏìzÞoÞ ÍDzoD× DF ÚCpëC æDzkDJ oClëk
ßÇw× ok , êÞoßz pìçDØV kDeNC

( 1956 êÓßV 4 ) 1335 pìN 13

pw×Co ok qß×A ¢ÛCk ÚCpOhk íÛDOwFDN êÞkoC ÝìÎÞC ¢ëD¡Ê

( 1956 êÓßV 16 ) 1335 pìN 25

éKv ÚClì× ok ÚCpëC íÜì×qpëq êÞpçCo ÝìÎÞC cDOO¾C

( 1956 êÓßV 21 ) 1335 pìN 30

ÅCoC pèz ok íÛlì×DzA EC í¡Æ éÎßÎ cDOO¾C

( 1956 êÓßV 25 ) 1335 kCkp× 3

ÚCpèN æDË¡ÛCk êCpF, íÎDëo ÚßìÏì× 600 éVkßF HëߥN

( 1956 PvßÊA 4 ) 1335 kCkp× 13

ÚClÛq qC Ál¥× lØe× pOÆk êkCqA

 
 


اين تار نما را به ياد پدرم، تيمسار سرلشکر علی نشاط، و ساير قهرمانان نيروهای مسلح شاهنشاهی ايران و جانباختگان راه آزادی پيش کش نمودم
This site is dedicated to my father General Ali Neshat commander of Imperial Iranian Guards, and to all of the other unsung heroes of the Imperial Iranian Armed Forces who fell in the name of Iran.


ا
اين تارنما هديه ای است به جانباختگان نيرو های مسلح

صدای شما وقتی شنيده می شود که بلند و رسا باشد  
پارسی

 
Menu-Neshat
 
 
 

 

پاسخ به تاريخ

 

 

 

تصاوير زيبای ايران


 


 
اگر شما از فاير فاکس (موزيلا) استفاده می کنيد برای ديدن ابزار شنودی به آخرين ورژن آن احتياج داريد اينجا کليک کنيد
Mozilla
If you are Mozilla (FireFox) browser to use MS Media Player please download the latest version here

 
Copyright © 2003-2007, All rights reserved. | بالای صفحه | Design: DireCconnect,  Powered By: DireCconnect