English

Ali Neshat

Home page
Soldiers
Unsungs Main Page
Unsungs Videos
Unsong List (English) National Heroes
Imperial Iranian Air Forces
Imp. Iranian Ground Forces
Imp. Iranian Navy
Imp. Iranian Forces
Orders and Medals of Forces
Reza Pahlavi on Democracy
FAS Army Iran & Iraq
Civilians masaccer
Bush, State of Union
Shahpor Bakhtiar
Forest Al-Visit
In Mouring of my Daughter
Ground Forces
Holy Terror
B. Souresrafil
Imp. Gendarmerie
Land of Free...
Massacre, Kurds and ..
Memorial - 21 Farvardin
Iran of Palestine??
Thanks - WWII
Terrorist Report 93
Terrorist Report 94
Terrorist Report 95
Terrorist Report 96
Terrorist Report 97
Terrorist Report 98
Terrorist Report 99
Travel Warning
The Veil
Ignorance of Thomas L. Friedman!
Stop the War!!
Before and After..!
Blood suckers!!
Open Letter to Prince
Contact Us
Links

 
 
آذربايجان سر ايران
 

 
تاريخ ايران زمين

 
 

تشابه اسمی و شبيه سازی از سوی رژيم

همرزمان و ايرانياران گرامی،

سالها است تشابه اسمی و شبيه سازی از سوی رژيم و عوامل رژيم سردرد و سرگيچه هایی برای مبارزين راستين با رژيم آخوندی را فراهم ساخته است.

چه در هنگام گرفتن پاسپورت در درون ايران و چه در بيرون ايران مسئله تشابه اسمی و شبيه سازی توليد گرفتاری میکند. رژيم حتا از ساخت تارنما ها، توليد روزنامه و برنامه های راديو تلويزيونی مشابه دريغ نمی کند.

شوربختانه يک مورد درميان نام های شبيه ويا شبيه سازی شده که ايجاد گرفتاری کرده است نام «شيرين نشاط» است. بانو شيرين نشاط دخت شادروان تيمسار علی نشاط که ميهن پرستی او به خوبی برای همگان شناخته شده است و مبارزات بی امان دخترايشان با جمهوری اسلامی و عوامل رژيم آخوندی زبانزد نزديکان و همگان بوده است برای کسی پوشيده نيست.

بانونشاط فرزند آن دلير مردی که يکبار به پرچم و قانون اساسی قسم خورده بود وهمچنان با وفاداری به کشورش و احترام به قسم خویش جان خود را باخت دروفاداری به کشورش و به ارزش های ملی ايران وفادار مانده و هرساله مراسمی در بزرگداشت شاهان پهلوی و جانباختگان راه آزادی ايران برگزار می کنند.

شوربختانه شخصی با همين نام و نشان که زاده قزوين است و از پدری که مدعی است پزشک بوده و مادرش خانه دار می باشد در طول سالها با حرکات، نوشته ها و نقاشی هايش نه تنها وابستگی خود را به بيگانگان بلکه به همکاری با رژيم آخوندی ثابت کرده است با بانو نشاط فرزند دلير تيمسار نشاط اشتباه می شود. هرجا نام شيرين نشاط می آيد و آن وابستگی ها و آن خوشرقصی ها درکنار نام «شيرين نشاط» آورده می شود مردم بانونشاط فرزند تيمسار نشاط را نشانه رفته و آن کارهای زشت را به ايشان نسبت می دهند.

شرح حالیکه برای شيرين نشاط زاده قزوين در اينترنت نوشته شده است طوری تنظيم شده است که به راحتی می توان به اشتباه افتاد. زيرادرباره پدرش مطالبی نوشته اند که نشان از آن داشته باشد او نيزاز نزديکان شاه بوده و به دربار نزديک بوده است تا بتوانند از اينراه به راحتی نام شيرين نشاط فرزند تيمسار علی نشاط را که آجودان ويژه شاهنشاه و فرمانده گارد جاودان بوده است را خراب کنند.

يکبار برای هميشه اعلام می دارد شيرين نشاط نقاش، رقاص، نويسنده يا هر شغلی که دارد با شيرين نشاط فرزند تيمسار علی نشاط هيچ نسبتی ندارد. هرگونه رفتارناشايست وضد ملی از سوی آن شخص ارتباطی با شيرين نشاط فرزند تيمسار علی نشاط ندارد و مسئوليت آن به شيرين نشاط زاده قزوين مربوط می گردد.

برای شناخت بيشتر شيرين نشاط فرزند تيمسار نشاط به تارنمی های:

www.sarbazan.com
www.alinesht.org
www.janbakhtekhan.org

مراجعه کنيد.

شايسته است هرگونه مطبی در رابطه با نام شيرين نشاط است با دقت بررسی و خرابکاری ها و بيگانه پرستی های يکی را بحساب ديگری منظور ننمود.

 

 ا
اين تارنما هديه ای است به جانباختگان نيرو های مسلح

صدای شما وقتی شنيده می شود که بلند و رسا باشد  
پارسی

Ali Neshat, Iran

برگ اول
نشاط اصفهانی - خاندان
سربازان
سرداران ملی و ابدی
خاکسپاری شاهنشاه آريامهر- مصر
نيروی هوائی شاهنشاهی ايران
نيروی زمينی شاهنشاهی ايران
نيروی دريائی شاهنشاهی ايران
نشان و مدال های نيرو های مسلح شاهنشاهی ايران
تاريخ- صدام وشاهنشاه
جـــانــــباخـــتگان
پادشاهان، نخست وزيران و اميران
طلـــــايه داران تاريــــــخ
به روايت تاريخ سرهنگ جهانبينی
تـــــئـــوری توطـئه، يا انقلاب اسلامی؟؟!!
به ياد جانباختگان
2 به ياد جانباختگان
ليست جانباختگان - انگليسی
ويدئو جانباختگان راه آزادی
کودتای شاهرخی و 18 تير 1980
پيام آزادی، و همبستگی
آگاهی های مربوط به جانباختگان
بازديد شاهنشاه آريامهر از آمريکا
جدائی طلبان، شيرين نشاط و صوراسرافيل
بهروز صوراسرافیل
بيژن و رضا فاضلی
شهرام جاويد پور
سرباز کيست؟
گاه شمار پهلوی
مايک والاس و تخيلات سی آی اِ
خواندنی ها
گفتگو های راديوئی و تلويزيونی
خـــــبر ها و نظر ها - نشريه ماهانه
سانسور و بُريدن زبان در لس آنجلس
لانه تروريست
شيرين نشاط پيام به آمريکا
روانشناسی زندگی در غربت
روابط ايران و آمريکا
بانوان ايران!
شاهزاده رضا پهلوی
علياحضرت شهبانو فرح
پيام شاهزاده رضا پهلوی
گتفگو ها و پيام های سيما و آوا
پيام های ويدئوئی
اردشير زاهدی
ازدواج اردشير زاهدی
37 روز آخر شاه
شيرين نشاط -تروريسم
وحشت و تروريسم
خليج هميشه پارس
پيام شهبانو 2544= 2005
21 آذر - بهمن آقائی
پدرم علی نشاط
17 دی - روز زن و رضا شاه
آعتراض به آقای فريدمن
تانک های ارتش
پيش و پس از... !
خون آشامان!
ششم بهمن
انقلاب سفيد - شاه وملت
رضا احمدی
جنگ نه!!
قدس و سپاه زنان!!
وزيران خارجه ايران
تيمسار اقصی
سرهنگ ستاد وزيـــن
درپاسخ آقای فوت
آتـــم مصرف نظامی !!
بسيست و دو بهمن !
سقوظ شاه يا سقوط ايران؟
گزارش های گرد جهان
هويدا و سميعی
بياد پدرم!
نامه سرگشاده به شاهزاده- انگليسی
پيام ها و نامه ها
گفتگو های رسانه ای
دادنامه ها و پتيشن
تشابه اسمی
تماس با ما
پيوند ها

 
 
 
 

 

پاسخ به تاريخ

 

 

 

تصاوير زيبای ايران


 


 
اگر شما از فاير فاکس (موزيلا) استفاده می کنيد برای ديدن ابزار شنودی به آخرين ورژن آن احتياج داريد اينجا کليک کنيد
Mozilla
If you are Mozilla (FireFox) browser to use MS Media Player please download the latest version here


Copyright © 2003-2007, All rights reserved. | بالای صفحه | Design: DireCconnect,  Powered By: DireCconnect